18:58 29 Ԥхынгәы 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD73.19
  • EUR86.86
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
341 0 0

Аԥсны Амилаҭтә кьыбачымазаратә центр аҳақьымцәа харас ирыдырҵоит акьыбачымазара змаз рпациентцәа рыхәшәқәа хыԥхьаӡара рацәала ирыҵарӷьычуан ҳәа.

АҞӘА, ԥхынгәы 7 - Sputnik. Аҟәа ақалақьтә ӡбарҭа аӡбаҩ Зарина Габеева лхантәаҩрала Аԥсны Амилаҭтә кьыбачымазаратә центр ҽынлатәи астационар аиҳабы Нелли Лагәлааԥҳа аҩнытә рбаандаҩра лықәнаҵеит ҳәа аанацҳауеит Аԥсны аҩнуҵҟатәи аусқәа рминистрра асаит.

Уаанӡа ҩымз ҳәа аҩнытә арбаандаҩра рықәырҵеит амедусбарҭа аҳақьым хада Лев Аргәыни ахимиотерапиа аҟәша амедиаҳәшьа Лариса Кәакәасқьырԥҳаи. Уаанӡа Нелли Лагәлааԥҳа лҿахәҿыхразы даарыԥхьеит ашьаусԥшааратә усбарҭақәа рахь, аха лара дымнеиӡеит лгәамбзиара мзызс иҟаҵаны. 

Иазгәаҭоуп заанаҵтәи ашьаусԥшаара аусбарҭа урҭ рыхҩыкгьы ырбаандаҩызарц шырҳәаз. 

Аԥсны Амилаҭтә кьыбачымазаратә центр амедусзуҩцәа акьыбачымазара зыхьуа хәшәыла реиқәыршәаразы Аҳәынҭқарратә программа инақәыршәаны ахимиа-гормонтә хәшәқәа роураан ачымазцәа рамбулатортә картақәеи амедицинатә маҵзура ахәԥсашәаратә реестри рҿы имцыз адыррақәа анырҵон апациентцәа ахимиатерапиа иахысуазшәа, иара убри алагьы аҳәынҭқарра абиуџьет аԥхасҭа ду аҭан.

Лев Аргәын, Нелли Лагәлааԥҳа, Лариса Кәакәасқьырԥҳа ахара рыдырҵоит Аԥсны АЗ ахәҭаҷ 157 ахәҭа 4 (атәым мазара аӷьычра амаҵзуратә ҭагылазаашьа ахархәарала) инақәыршәаны.

Ашьаус хацыркын рашәарамза анҵәамҭазы.

Ихадоу атемақәа