08:50 27 Ԥхынгәы 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD74.10
  • EUR87.32
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
11 0 0

Урыстәылатәи атуроператорцәа рассоциациа (АТОР) аналитикатә маҵзура урыстәылатәии аҳәаанырцәтәии ркурортқәа рҟны аԥсшьараз рыхәқәа зеиԥшроу ҭнаҵаауеит.

АҞӘА, ԥхынгәы 17 - Sputnik. Ԥхынгәы анҵәамҭазы Аԥсны аԥсшьараз ахәқәа ҳаракуп, Амшын еиқәа аҿықәтәи акурортқәа рыхәқәа раасҭа, урҭ алаҟәра ишаҿугьы, ҳәа аанацҳауеит Вестник АТОР.

Аԥсшьараз ахәқәа зеиԥшроу ҭырҵаауеит ҩымчыбжь рахьтә знык. Арбагақәа аагоуп атурмаҵзура "1001 тур" аҭҵаарақәа рҟынтә.

Иазгәаҭоуп, ԥхынгәы алагамҭазы Аԥсныҟа зегь реиҳа зыхә мариаз атур ҩыџьа рзы 43,1  нызқьмааҭ ишаԥсаз, ԥхынгәы анҵәамҭазы ахәқәа лаҟәит- 39,3 нызқьмааҭ рҟынӡа.

"1001 тур" адыррақәа рыла зхәыҷқәа зманы ҭаацәала ԥсшьара иаауа рхыԥхьаӡара 60% инаӡоит.

Шәачеи, Анапеи, Ҟрыми иаҭаауа аԥсшьаҩцәа жәаха-жәамш рзы бжьаратәла инырхуеит 30,3 – 35,6 нызқьмааҭ. Арҭ ахырхарҭақәа ԥхынгәы алагамҭаз рыхәқәа акырӡа еиҳан.

Аԥсныҟа атурқәа зҭаху рацәаҩхеит Краснодартәи атәылаҿацә аҿы иалагалоу аԥкрақәа ирхырҟьаны рҳәоит АТОР аҟны.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ихадоу атемақәа