09:19 17 Цәыббра 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD72.43
  • EUR85.36
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
18 0 0

Амаҵзура TVIL.RU иалнакааит ахәыҷқәа зманы аԥсшьара иақәызкуа иалырхуа аҭыԥқәа.

АҞӘА, нанҳәа 4 - Sputnik. Гагра цәыббра-жьҭаара рзы ахәыҷқәа рыцны аԥсшьараз еиӷьу акурортқәа рреитинг иаҵанакуеит ҳәа аанацҳауеит TVIL.RU.

Аԥснытәи ақалақь аҿы уахык азы 2459 мааҭ ахшәааны аԥсшьара алшоит.

Амаҵзура адыррала атуристцәа "акдифаамҭаз" ахәыҷқәа рыцны аԥсшьараан 1 - 12 уахы, иазыхиоуп 1,6 -3,9 нызқь мааҭ аныхра. Убри аан еиҳа имариоуп аԥсшьара Воронеж, еиҳа ахәԥса дууп -  Санкт-Петербург.

Атуристцәа "акдифаамҭаз" ахәыҷқәа рыцны аԥсшьараз иалырхуа ахырхарҭақәа:

Евпаториа

2987 нызқь мааҭ

 12 у/ҽ
Шәача 2563 нызқь мааҭ 10 у/ҽ
Гагра 2459 нызқь мааҭ 10 у/ҽ
Санкт-Петербург 3883 нызқь мааҭ 8,5 уахы
Ростов-на Дону 2152 нызқь мааҭ уахык
Кисловодск  2233 нызқь мааҭ 6 уахык
Воронеж 1600 нызқь мааҭ уахык
Нижни Новгород 1767 нызқь мааҭ 6 уахык
Москва 3304 нызқь мааҭ уахык
Саратов 1900 нызқь мааҭ 7 уахык


Асиа шьақәыргылоуп амаҵзура TVIL.RU иалнакааз ахәыҷқәа зманы аԥсшьара иақәызкуа иалырхуа аҭыԥқәа рыла.

Атуроператорцәа иазгәарҭоит, Краснодартәи атәылаҿацә нанҳәа 1 аахыс иалагалоу аԥҟара ҿыцқәа ирхырҟьаны, нанҳәа-цәыббра азы Аԥсны, Ҟрым, Ҭырқәтәыла рахь аԥсшьаҩцәа рцара еизҳар шауа.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ихадоу атемақәа