16:22 27 Цәыббра 2021
Ишиашоу ицо аефир
 • USD72.66
 • EUR85.04
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
22 0 0

Аԥсшьаразы анхарҭа ахьҿарҵо амаҵзура TVIL.RU иалнакааит "акадифаамҭаз" ҩыџьаны аԥсшьараз еиҳа иалырхуа аҭыԥқәа.

АҞӘА, нанҳәа 3 - Sputnik. Афон ҿыц "акадифаамҭаз" ҩыџьа рыԥсшьараз еиҳа иахьалыркаауа аҭыԥқәа иреиуоуп ҳәа аанацҳауеит TVIL.RU.

Амаҵзура астатистикала атуристцәа ари аамҭазы аиҳарак 1 - 10 уахы рзы аҭыԥқәа ҿарҵоит, ари аамҭала уахыки-ҽнаки рыҩнуҵҟа 1,5 - 6 нызқь мааҭ рныхра иазыхиоуп.

Аԥсшьараз зегь раасҭа ахәқәа мариоуп Афон ҿыц, иҳаракуп — Лахденпохьиа. Аромантикатә ԥсшьараз иалырхуеит Иалтеи Шәачеи.

Ахырхарҭақәа жәаба рсиа:

 • Иалта - 3 559 мааҭ 8 уахык
 • Шәача - 2 195 мааҭ 9 уахык
 • Санкт-Петербург - 2 944 мааҭ 5 уахык
 • Афон ҿыц - 1 456 мааҭ 10 уахык
 • Лахденпохьиа - 6 019 мааҭ 7 уахык
 • Ростов-на-Дону - 2 165 мааҭ 1 уахык
 • Калининград - 1 955 мааҭ 6,5 уахы
 • Казань - 2 062 мааҭ 4 уахык
 • Кисловодск - 1 691 мааҭ 10 уахык
 • Воронеж - 1 912 мааҭ 6 уахык.

Асиа шьақәыргылоуп 2021 шықәса нанҳәа-цәыббра рзтәи аҿаҵарақәа рыла.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

 

Ихадоу атемақәа