10:06 17 Цәыббра 2021
Ишиашоу ицо аефир
 • USD72.43
 • EUR85.36
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
56 0 0

Цәыббрамзатәи аԥсшьарамшқәа раан уцар ахьыҟало аҭыԥқәа алнакааит амаҵзура TVIL.RU.

АҞӘА, нанҳәа 11- Sputnik. Аԥснытәи акурорттә қалақь Гагра цәыббрамзатәи аԥсшьарамшқәа раан ацара ахьалыркаауа аҭыԥқәа 10 рхыԥхьаӡараҿы иҟалеит. Абри атәы аанацҳауеит TVIL.RU.

Зегь раасҭа иалырхуа ахырхарҭақәа иреиуоуп: Севастополь, Москва, Санкт-Петербург, Калининград.

Амаҵзура астатистика ала атуристцәа абри аамҭазтәи аԥсшьарамшқәа раан иазыхиоуп уахыки-ҽнаки 2 - 5 нызқь мааҭ аԥара аныхра. Зегь раасҭа ахәқәа лаҟәуп Анапа, иҳаракуп – Карелиа.

Цәыббрамзатәи аԥсшьарамшқәа раантәи ахырхарҭақәа жәаба:

 • Севастополь – 2967 м
 • Анапа – 1962,5 м
 • Москва – 3304 м
 • Санкт-Петербург – 2550 м
 • Калининград – 3000 м
 • Приажинтәи араион, Карелиа - 5000м
 • Гагра – 3500 м
 • Краснодар – 2875 м
 • Бахчисараи – 2750 м
 • Краснаиа Полиана (Гәыбаадәы)– 4990 м

*Аотельқәа рҿы ибжьаратәу уахыктәи ахәԥса.

Асиа шьақәыргылоуп 2021 шықәсазтәи заанаҵтәи аҿаҵатәқәа рдыррала.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ихадоу атемақәа