Гагра цәыббрамзатәи аԥсшьарамшқәа раан ацара ахьалыркаауа аҭыԥқәа 10 рхыԥхьаӡараҿы иҟалеит

© Sputnik / Томас ТхайцукНабережная Гагры
Набережная Гагры - Sputnik Аҧсны, 1920, 11.08.2021
Анапаҵаҩра
Цәыббрамзатәи аԥсшьарамшқәа раан уцар ахьыҟало аҭыԥқәа алнакааит амаҵзура TVIL.RU.
АҞӘА, нанҳәа 11- Sputnik. Аԥснытәи акурорттә қалақь Гагра цәыббрамзатәи аԥсшьарамшқәа раан ацара ахьалыркаауа аҭыԥқәа 10 рхыԥхьаӡараҿы иҟалеит. Абри атәы аанацҳауеит TVIL.RU.
Зегь раасҭа иалырхуа ахырхарҭақәа иреиуоуп: Севастополь, Москва, Санкт-Петербург, Калининград.
Амаҵзура астатистика ала атуристцәа абри аамҭазтәи аԥсшьарамшқәа раан иазыхиоуп уахыки-ҽнаки 2 - 5 нызқь мааҭ аԥара аныхра. Зегь раасҭа ахәқәа лаҟәуп Анапа, иҳаракуп – Карелиа.
Цәыббрамзатәи аԥсшьарамшқәа раантәи ахырхарҭақәа жәаба:
 • Севастополь – 2967 м
 • Анапа – 1962,5 м
 • Москва – 3304 м
 • Санкт-Петербург – 2550 м
 • Калининград – 3000 м
 • Приажинтәи араион, Карелиа - 5000м
 • Гагра – 3500 м
 • Краснодар – 2875 м
 • Бахчисараи – 2750 м
 • Краснаиа Полиана (Гәыбаадәы)– 4990 м
*Аотельқәа рҿы ибжьаратәу уахыктәи ахәԥса.
Асиа шьақәыргылоуп 2021 шықәсазтәи заанаҵтәи аҿаҵатәқәа рдыррала.
Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:
Ажәабжьқәа зегьы
0