12:45 24 Цәыббра 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD72.72
  • EUR85.20
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
Аԥсны аенергетика апроблемақәа (274)
20 0 0

Sputnik иамоу адыррала, авариа иахҟьаны Гәдоуҭа мрагыларатә ахәҭак лашарада иаанхеит, Замостианка ҳәа изышьҭоу аҳабла налаҵаны.

АҞӘА, нанҳәа 14 - Sputnik. Гәдоуҭа ахәҭак лашарада иаанхеит астанциа маҷ Гәдоуҭа-а́хага аҿы атрансформатор Т-2 авариала иахьыцәаз азы, абри атәы аанацҳауеит Амшынеиқәафымцамч.

Иазгәаҭоуп аҭыԥ аҿы абригада аусура ишаҿу.

Иара убас нанҳәа 14 ауха 35кВ иҟоу аҳауатә цәаҳәа "Мықә" аҿы аԥхасҭа ҟалеит, уи иахҟьаны Очамчыра араион ақыҭақәак лашарада иаанхеит, аиҭашьақәыргыларатә усурақәа ирылагеит ианша.

Уи адагьы, иаха аҟәатәи астанциа маҷ "Синоп" аҿы 10 кВ иҟоу ацәаҳәа авариала аусура ааннакылеит, аха аамҭа кьаҿк иалагӡаны афымцалашара еиҭашьақәыргылан.

 

Атемақәа:
Аԥсны аенергетика апроблемақәа (274)

Ихадоу атемақәа