13:22 24 Цәыббра 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD72.72
  • EUR85.20
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
24 0 0

Аӡы аанкылахоит Аԥсны аҳҭнықалақь аҿы знык ала еиуеиԥшым аҭыԥқәа рҿы аиҭашьақәыргыларатә усурақәа ахьымҩаԥысуа азы.

АҞӘА, нанҳәа 15 - Sputnik. Ашәахьа нанҳәа 16 рзы Аҟәа араионқәак ӡрыжәтәда иаанхоит ҳәа аанацҳауеит ақалақь ахадара.

Аӡы ҟалом асааҭ 00:00 инаркны 19:00 рҟынӡа Аедыгьаа рымҩа, авокзал араион, ВИЕМ, ақалақь агәы, аџьармыкьа араион, Турбаза.

Аҟәатәи "Аӡыканал" ишаанацҳауа ала, аӡы аанкылахоит Аԥсны аҳҭнықалақь аҿы знык ала еиуеиԥшым аҭыԥқәа рҿы аиҭашьақәыргыларатә усурақәа ахьымҩаԥысуа азы, ҷыдала иуҳәозар: Арӡынба имҩа (Ареспубликатә стадион азааигәара) ацрыҵцарҭа, Ҷоҷуа имҩа, 34 аҿы ацрыҵцарҭа, Баҭымтәи амҩаҿы ақәыӷәӷәаратә ӡымҩангага, Бубнова лымҩа, 31 аҿы ақәыӷәӷәаратә ӡымҩангага.

Ихадоу атемақәа