10:33 17 Цәыббра 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD72.43
  • EUR85.36
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
11 0 0

Нанҳәа 15-16 азы иҟаз амшцәгьа иахҟьаны ааха роуит Аҟәа, Гәылрыԥшь, Очамчыра араионқәа.

АҞӘА, нанҳәа 16 - Sputnik, Сариа Кәарцхьиаԥҳа. Очамчыра араион хә-қыҭак ааха роуит амшцәгьа иахҟьаны ҳәа Sputnik иазеиҭеиҳәеит араион ахада Беслан Бигәаа.

"Ақалақь ахаҭа аԥхасҭа амоуит. Ааха роуит ақыҭақәа Тамшь, Џьгьарда, Џьал, Кәтол, Аӡҩыбжьа", - иҳәеит Бигәаа.

Џьгьарда ақыҭан ҩымчыбжь раԥхьа абӷанҷ зқәырԥсаз амҩа ахәҭаки ацҳаи аӡы иагеит.

Амҩаду Кындыӷ-Тамшь уажәы арыцқьара иаҿуп.

Очамчыра ахада иҳәеит аԥхасҭа иҟоу макьана ахәшьара шаҭам. Уажәы араионтә маҵзурақәеи АҶА  аусзуҩцәеи  амшцәгьа ахҟьаԥҟьақәа аԥыхраз аусурақәа ирҿуп.

Нанҳәа 15-16 азы иҟаз амшцәгьа иахҟьаны  ааха роуит Аҟәа, Гәылрыԥшь, Очамчыра араионқәа.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ихадоу атемақәа