15:47 27 Цәыббра 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD72.66
  • EUR85.04
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
21 0 0

2019 шықәса цәыббра 3 рзы Аҟәа, Аҳабла ҿыц аҿы аҩнқәа руак аҟны дыршьит Омари Шьакаиа. Дишьызар ҟалоит ҳәа агәызҩара ззыҟаз Аркади Бжьаниа ишьҭазаара рылаҳәан.

АҞӘА, нанҳәа 24 - Sputnik. Аҟәатәи ақалақьтә ӡбарҭа ақәҵарала даанкылоуп 2021 шықәса цәыббра 20 аҟынӡа Аркади Бжьаниа, Омари Шьакаиа дишьит ҳәа агәызҩара ззыҟоу. Абри атәы аанацҳауеит аӡбарҭа асаит.

Бжьаниа иԥшаара рылаҳәан 2019 шықәса цәыббра 5 рзы.

Ашьаусҭҵаара адыррала Шьакаиа ихы ахәра аиуит. Ахҭыс ҟалеит Аҳабла ҿыц, Лагәлаа имҩа аҩны №3 аҿы.

Бжьаниа иара убасгьы закәаншьаҭада абџьар аахәара, аҭира, аҵәахра, ма аныҟәгара рзы АЗ ахәҭаҷ ала ахара идырҵоит.

Ихадоу атемақәа