12:54 24 Цәыббра 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD72.72
  • EUR85.20
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
19 0 0

Аԥсны аԥшьаша нанҳәа 26 инаркны ашәахьа нанҳәа 30 рҟынӡа ԥсшьарамшқәаны ирылаҳәоуп аныҳәақәа ҩба ахьеицааиуа иабзоураны.

АҞӘА, нанҳәа 25 - Sputnik. Аԥсны иҟоу Урыстәылатәи Афедерациа Ацҳаражәҳәарҭа Аконсултә маҵзура аԥсшьарамшқәа - нанҳәа 26, 27 30 рзы ауаа рыдкылара мҩаԥыслоит ашьыжь асааҭ 09:00 инаркны асааҭ 12:45 рҟынӡа. Абри атәы аҳәоит Ацҳаражәҳәарҭа  Facebook аҿтәи адаҟьаҿы. 

Аԥсны ауааԥсыра хәымш инеиԥынкыланы аԥсшьара рымоуп, нанҳәа 26 инаркны 30 рҟынӡа. 

Акоронавирустә чымазара ҿкы алаҵәара аԥырҟәҟәааразы аконсултә маҵзурахьы фҩык иреиҳаны аҭааҩцәа аамҭакала иҩнарыжьлом, дара зегьы асабрадақәа рҿаршәзароуп.

Ихадоу атемақәа