01:59 28 Цәыббра 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD72.66
  • EUR85.04
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
11 0 0

Ҳтәылаҿы нанҳәа 26 инаркны 30 нӡа иԥсшьармшқәаны Аԥсны аиҳабыра реилазаара ирыланаҳәеит.

АҞӘА, нанҳәа 26 – Sputnik. Сбербанк иаанацҳауеит ахәаша нанҳәа 27 рзы абанк аофесқәеи аҟәшақәеи зегь рыҟны ашәқәа шаарту ашьыжь 9:30 инаркны ахәылбаҽха 16:30 рҟынӡа. Ари аҩыза аҳасабамҭа рыдыркылеит урыстәылатәи атәанчахәы зауа раамҭехшара инақәыршәаны, апандемиа аамҭазы агәаранқәа рзаԥырымҵарц.

Аԥсшьарамшқәа рыламҭалазы аминистрцәа реилазаара ирыланаҳәеит нанҳәа 27 иназыцҵоу ԥсшьарымшны иԥхьаӡазарц. Иахьа Аԥсны иазгәарҭуеит ахьыԥшымра Жәларбжьаратәи азхаҵара амш, иара убас, аныҳәа Нанҳәа асабша иахьақәшәо азы ашәахьа нанҳәа 30 ԥсшьарамшны ирылаҳәоуп.

Ихадоу атемақәа