17:00 27 Цәыббра 2021
Ишиашоу ицо аефир
 • USD72.66
 • EUR85.04
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
16 0 0

Сынтәатәи ашықәс азын иарбан қалақьқәоу уахыки-ҽнаки аԥсшьаразы иаҳа изыдҵаалоз, абри атәы ҭнаҵаауан амаҵзура TVIL.RU.

АҞӘА, нанҳәа 28 - Sputnik. Гагра уахыки-ҽнаки аԥсшьараз ауада ахьамырхуа жәа-қалақьқ ирылоуп, 2021 шықәсазтәи аԥхынтәи аԥсшьара аамҭа аихшьаалақәа рыла, абри атәы аанацҳауеит атуристтә маҵзура Tvil.ru.

Ҵыԥхтәи аихшьаалақәа ирыҿҳарԥшуазар, аԥсшьараз ауадақәа заа иаанызкылоз рхыԥхьаӡара 27% иазҳаит.

Убри аан уахыки-ҽнаки аԥсшьара ахәԥса бжьаратәла 16% иазҳаит, аха инеиԥынкыланы бжьаратәла аԥсшьарамшқәа згоз рхыԥхьаӡара 1-2% иагхеит.

Амаҵзура Tvil.ru. адыррақәа рыла, сынтәа заа аԥсшьараз ауаҭахқәа аанызкылоз, уахык инаркны жәамш рҟынӡа 1,7 нызқь мааҭ инаркны 3,6 нызқь мааҭ уахык инырхуан. Уахыктәи ахәԥса зегь раасҭа иахьмаҷыз ҳәа иалкаауп Кисловодск, иахьыҳараку ҳәа Севастополь.

Еицырдыруа ақалақьқәа жәаба 2021 шықәса аԥхынтәи уахыки-ҽнаки аԥсшьаразын иалыркааз

 • Севастополь   3580 мааҭ
 • Анапа    2773 мааҭ
 • Санкт-Петербург 3503 мааҭ
 • Растов 2413 мааҭ
 • Москва 3263 мааҭ
 • Казань 2982 мааҭ
 • Кисловодск 1699 мааҭ
 • Воронеж  2168 мааҭ
 • Гагра 2317 мааҭ
 • Волгоград 1994 мааҭ

Асиа шьақәыргылоуп рашәарамза 1 инаркны нанҳәамза 31 нӡа зыхә шәоу заа ауадақәа амзххьоу аԥсшьаҩцәа рхыԥхьаӡара шьаҭас иҟаҵаны.

Ихадоу атемақәа