16:30 27 Цәыббра 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD72.66
  • EUR85.04
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
28 0 0

Цәыббра 2 рзы ареспублика араионқәа рҿы аԥшацәгьеи ақәаршҩи рыҟазаара иахҟьаны аҩнқәа рхыбқәа ахнахит, аҵлақәа каҳаит.

АҞӘА, цәыббра 3 - Sputnik. Гәдоуҭа аԥша ахатәыҩнқәа ҩба рхыб хнашәеит ҳәа аанацҳауеит Аԥсны АҶА апресс-маҵзура.

Ахыбқәа руак аихамҩа ианнажьлеит.

Гәдоуҭа, Гагратәи амҩаду аҿы аҵла амҩа ианаҳалеит, Пицунда амашьынақәа ирықәҳаит.

АҶА аусзуҩцәа арҭ аҭыԥқәа дрыцқьеит, амҩаҿ аныҟәара алшартә иҟарҵеит.

Ихадоу атемақәа