04:03 28 Цәыббра 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD72.66
  • EUR85.04
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
41 0 0

Аԥсны Атәанчахәытә фонд ашәарацҵа ззыҟанаҵо атәанчаҩцәа рхыԥхьаӡара 11 821-ҩык ыҟоуп.

АҞӘА, цәыббра 15 - Sputnik. Аԥснытәи атәанчаҩцәа ркатегориақәак, урыстәылатәи атәанчахәы змауа, 2021 шықәса жьҭаарамза инаркны ашәарацҵақәа роулоит ҳәа аанацҳауеит Аԥсныпресс

2021 шықәса жьҭаара-ԥхынҷкәын ирылагӡаны ашәарацҵа иартәоит 13 миллиони 109 нызқь мааҭ.

Аԥсны Атәанчахәытә фонд ахантәаҩы Денис Гәылариа иҳәеит ашәарацҵа абарҭ акатегориақәа ирыҭахоит ҳәа:

  • 1000 мааҭ рыла еиҳаны ирызшәахалоит "Аԥсны жәлар…", "Аԥсны зҽаԥсазтәыз…" ҳәа ахьӡқәа зыхҵои ашахтақәа рҿы аус зуази атәанчаҩцәа;
  • 600 мааҭ ртәанчахәы иацны ирызшәалахоит аныҟәгаҩ дзыԥхаз аҭаацәарақәа (аусуралшара змам аҭаацәа алахәылацәа зегьы);
  • 500 мааҭ аҟны ирызшәалахоит зықәрала атәанчахәы зауа, ашықәсрацәатә усуразы атәанчахәы зауа, I, II, III агәыԥқәа ирыҵаркуа аџьа аинвалидцәа;
  • 250 мааҭ аҟны ирызшәахалоит зықәрала ма ахымхәарала асоциалтә тәанчахәы зауа.

Иахьазы атәанчахәы рзыршәоит 39 категориа атәылауаа. Ашәарацҵа иаҵанакуеит быжь-категориак атәанчаҩцәа.

Ихадоу атемақәа