01:06 28 Цәыббра 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD72.66
  • EUR85.04
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
11 0 0

Ацхыраара ласы амашьынақәа ҩба Аԥсны ҳамҭас иарҭеит Чечентәыла ахада Рамзан Кадыров ихьӡала.

АҞӘА, цәыббра 15 – Sputnik, Асмаҭ Ҵәыџьԥҳа. Агәабзиарахьчара аминистр Едуард Быҭәба Афон Ҿыци Очамчыра араиони рхәышәтәырҭақәа амашьына ҿыцқәа ҩба риҭеит.

Очамчыра араионтә хәышәтәырҭа аҳақьым хада Мадонна Кьышьмариаԥҳа илҳәеит араион аҿы х-машьына заҵәык шыҟаз.

"Араион дууп. Ақыҭақәа рацәоуп. Лассы-лассы апациентцәа аҳҭнықалақь ахь ргара ҳақәшәоит. Уажәы аковид инадҳәаланы Гәдоуҭатәи агоспиталь ахьгьы ауаа аагоит. Ацхыраара ласы амашьына ҿыц ҳара ҳзы ицхыраагӡаҵәҟьоуп", - лҳәеит лара.

Афонҿыцтәи ахәышәтәырҭа аҳақьым хада Луиза Арӡынԥҳа ҭабуп ҳәа ахылҳәааит аҳамҭа. Иазгәалҭеит ахәышәтәырҭа автопарк аҿы ҩ-машьына заҵәык шыҟаз, урҭгьы акыр ишықәсхьаз.

Агәабзиарахьчара аминистр Едуард Быҭәба иҳәеит ари амчыбжь азы аҽа машьынакгьы аараны ишыҟоу. Иазыԥхьагәаҭоуп Аҟәа ақалақь азы аҽа ҩ-машьынак раахәара.

Ацхыраара ласы амашьынақәа ҩба - ГАЗель NEXT Аԥсны ҳамҭас иаҭан Чечентәыла ахада  Рамзан Кадыров ихьӡала.

Амашьынақәа арахь иааган цәыббра 4 азы. Амашьынақәа рцаԥхақәа Едуард Быҭәба инапы иаиркит Чечентәи Ареспублика ахаҭарнакс Краснодартәи атәылаҿацә аҿы иҟоу Саид-Хусеин Хамзатов.

Ихадоу атемақәа