07:57 25 Лаҵара 2018
Аҟәа+ 19°C
Ишиашоу ицо аефир
Аинфографика

Sputnik Аԥсны. Шықәсык онл@ин

Икьаҿу ахьарԥш аиура
3711
Sputnik Аԥсны. Шықәсык онл@ин
© Sputnik Леон Гәниа

Шықәсык аусура иалагӡаны амультимедиатә маҵзура Sputnik Аԥсны ҳтәыла аинформациатә хышәа-ҵышәараҿы аԥхьагылара алшеит. Уи иҭнажьуа аинформациа амҽхаки, ахкырацәареи рыла Аԥсны иаԥызго даҽа маҵзурак иахьазы иҟам.

Ԥхынҷкәын 8 рзы амультимедиатә информациатә маҵзура Sputnik Аԥсны шықәсык ахыҵит.

Sputnik (sputniknews.com) – жәабала атәылақәа рыҟны иҟоу ажәабжьтә маҵзура, амультимедиитә информациатә хабқәа зманы иҟоу арадио. Sputnik ахь иаҵанакуеит 30 рҟынӡа асаитқәа, аналогтәи ацифратәи радиодырраҭарақәа, амобилтә цҵақәеи асоциалтә ҳақәа рыҟны адаҟьақәеи. Ажәабжьқәа уахи-ҽни иҭыҵуеит англыз, араб, аиспан, акитаи бызшәақәа рыла.

Амультимедиатә информациатә хаб Sputnik Аԥсны аусура хацнаркит 2014 шықәса ԥхынҷкәын 8 рзы. Шықәсыктәи аусурала асаит аурыси аԥсуеи версиақәа рҟны икьыԥхьын быжьнызқьи бжаки рҟынӡа материал, ҩышә инареиҳаны аинтервиуқәеи аналитикатә материалқәеи, хәышә инареиҳаны авидеоматериалқәа. Атематикатә проектқәа "Аԥсны аԥсшьара", "Аиааира ду ҳзаазгаз", "Иҭыхым аибашьцәа", "Арепатриациа", "Аҟазацәа ртәыла", "Sputnik.Аԥхьарақәа", "Абызшәа. Аҿаҳәҳәага", "Жәлар рдоуҳа"  аԥхьаҩцәа даара зинтерес рыманы ирыдыркылаз проектқәоуп. Асоциалтә ҳақәа рыҟны асаит анапаҵаҩцәа рхыԥхьаӡара азҳара иаҿуп: Инстаграммаҟны – 4 000-ҩык; Вконтакте – 1 600-ҩык; Facebook- 6000-ҩык; Twitter — 300-ҩык.

Иҵегь аинфографика

 • Амармалташьтә пты анырҵәаразы иҟаҵатәу
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 16:44 06.04.2018
  16:44 06.04.2018

  Амармалташьтә пты закәу, уи иаҿагыланы ақәԥареи

  Амармалташьтә пты Аԥсны раԥхьаӡа акәны ицәырҵит 2014 шықәса рзы, иара макьана аҭыԥантәи аԥсабара иаламҵәац, уи ауп ахәаҷа-маҷа зфашагьы зцәырымҵыц, уи дара рхыԥхьаӡара акырӡа иланарҟәрын.

  24
 • Шаҟа шәахтә еизыргаз Аҧсны 2017 шықәсазы
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 16:51 28.03.2018
  16:51 28.03.2018

  Шаҟа шәахтә еизыргаз Аԥсны 2017 шықәсазы

  Шаҟа шәахтә еизыргаз Аԥсны 2017 шықәсазы Sputnik аинфографиакаҟны.

  6
 • Агәыҳәԥы акьыба
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 16:16 19.03.2018
  16:16 19.03.2018

  Агәыҳәԥы акьыба: идыртәузеи

  Иарбан симптомқәоу агәҽанызаара узҭо, ацхырааразы адҵаалара абаҭаху, ишԥазыԥхьагәаҭатәу акьыбачымазара, абри агәыԥ ахь иаҵанакырц зылшода – абарҭ азҵаарақәа рҭакс иазҳархиеит инарҭбаау аинфографика.

  50
 • Аԥсны аҵәахырҭатә банк акредиттә аалыҵ Ахархәаратә аиушьа
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 15:20 01.03.2018
  15:20 01.03.2018

  Аԥсны аҵәахырҭатә банк акредиттә аалыҵ "Ахархәаратә" аиушьа

  75 шықәса ирҭымсыц дарбанзаалак Аԥсны атәылауаҩ Аԥсны Аҵәахырҭатә банк ахь акредит аиуразы дадҵааларц илшоит.

  38

Ихадоу атемақәа