08:24 25 Нанҳәа 2019
Ишиашоу ицо аефир
 • USD65.60
 • EUR72.62

Аинфографика

 • Аԥсуа бызшәа адырра иунаҭо алшарақәа
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 17:43 13.05.2019
  17:43 13.05.2019

  Аԥсуа бызшәа адырра иунаҭо алшарақәа

  Аԥсуа бызшәа - ижәытәӡатәиу абызшәақәа рахь иаҵанакуеит. Еигәыцхәу аԥсуа-адыга бызшәақәа зегь зхылҵыз абызшәа-шьагәыҭ аиҿыҵра ианалага инаркны иалагоит аԥсуа бызшәа зхала иҟоу бызшәак аҳасабала аҿиара аҭоурыхгьы. Уи аҿиараан ишьақәгылон еизааигәоу ахылҵшьҭрақәа злацәажәоз адиалектқәа рацәаны.

  138
 • Аԥсны ача ахәԥса ишацлоз
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 15:43 04.02.2019
  15:43 04.02.2019

  Аԥсны ача ахәԥса ишацлоз

  Аԥсны Аҳәынҭқарра Аминистрцәа реилазаара асабша, жәабран 2 рзы ачашыла иреиҳаӡоу, актәи, аҩбатәи асорт иалху ача хаз-хазы аҭираан амаксималтә хәыԥса еишьашәаланы ашьақәыргыларазы ақәҵара аднакылеит.

  98
 • Амзар 2019
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 17:20 19.01.2019
  17:20 19.01.2019

  Аԥсшьареи аусуреи: 2019 шықәсазтәи амзар

  Абҵара 30 рзы имҩаԥысуаз Аминистрцәа реилазаара аилатәараҿы ирыдыркылеит аусеиҿкааратә мзар. Уи инақәыршәаны, 2019 шықәса рзы Аԥсны 246 усуратә мши 119 ԥсшьара мши ҟалоит.

  71
 • Аԥсуа чара иацу ахарџь
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 17:04 24.10.2018
  17:04 24.10.2018
  115
 • Аҵаҩы еибыҭара шаҟа ԥара агои
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 12:11 18.08.2018
  12:11 18.08.2018

  Аҵаҩы еибыҭара шаҟа ԥара агои

  2018- 2019- тәи аҵарашықәсаз ашкол ахь ахәыҷқәа реидкыларазы - аҷкәынцәа рзы аҭаацәа ирызтәоит 17 650 мааҭ, аӡӷабцәа ракәзар- 17 550 мааҭ.

  68
 • Иҟаҵатәузеи Урыстәылатәи амедицинатә ԥгаԥса Аԥсны аиуразы
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 17:23 09.08.2018
  17:23 09.08.2018

  Иҟаҵатәузеи ихымԥадатәиу амедицинатә ԥгаԥса Аԥсны аиуразы

  Агәабзиарахьчара аминистрра лаҵарамзазы ихацнаркит Аԥсны атәылауаа амедицинатә ԥгаԥса рыҭара.

  24
 • Заҟа иаԥсоузеи Аԥсны аушьҭымҭацәа рыхәылԥаз 2018 шықәсазы
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 11:36 23.06.2018
  11:36 23.06.2018

  Заҟа иаԥсоузеи Аԥсны аушьҭымҭацәа рыхәылԥаз 2018 шықәсазы

  Аԥснытәи 1889 –ҩык абжьаратә школқәа роушьҭымҭацәа рыхәылԥаз 2018 шықәсазы ахарџь зеиԥшроу Sputnik Аԥсны аинфографикаҿы.

  68
 • Иҟаҵатәузеи акәыбрқәа уҽырцәухьчарц азы
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 14:28 07.06.2018
  14:28 07.06.2018

  Иҟаҵатәузеи акәыбрқәа уҽырцәухьчарц азы

  Иҟаҵатәузеи акәыбрқәа уҽырцәухьчарц азы, насгьы акәыбры уцҳазар абри атәы Sputnik Аԥсны аинфографикаҿы.

  55
 • Амармалташьтә пты анырҵәаразы иҟаҵатәу
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 16:44 06.04.2018
  16:44 06.04.2018

  Амармалташьтә пты закәу, уи иаҿагыланы ақәԥареи

  Амармалташьтә пты Аԥсны раԥхьаӡа акәны ицәырҵит 2014 шықәса рзы, иара макьана аҭыԥантәи аԥсабара иаламҵәац, уи ауп ахәаҷа-маҷа зфашагьы зцәырымҵыц, уи дара рхыԥхьаӡара акырӡа иланарҟәрын.

  69
 • Шаҟа шәахтә еизыргаз Аҧсны 2017 шықәсазы
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 16:51 28.03.2018
  16:51 28.03.2018

  Шаҟа шәахтә еизыргаз Аԥсны 2017 шықәсазы

  Шаҟа шәахтә еизыргаз Аԥсны 2017 шықәсазы Sputnik аинфографиакаҟны.

  37
 • Агәыҳәԥы акьыба
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 16:16 19.03.2018
  16:16 19.03.2018

  Агәыҳәԥы акьыба: идыртәузеи

  Иарбан симптомқәоу агәҽанызаара узҭо, ацхырааразы адҵаалара абаҭаху, ишԥазыԥхьагәаҭатәу акьыбачымазара, абри агәыԥ ахь иаҵанакырц зылшода – абарҭ азҵаарақәа рҭакс иазҳархиеит инарҭбаау аинфографика.

  76
 • Аԥсны аҵәахырҭатә банк акредиттә аалыҵ Ахархәаратә аиушьа
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 15:20 01.03.2018
  15:20 01.03.2018

  Аԥсны аҵәахырҭатә банк акредиттә аалыҵ "Ахархәаратә" аиушьа

  75 шықәса ирҭымсыц дарбанзаалак Аԥсны атәылауаҩ Аԥсны Аҵәахырҭатә банк ахь акредит аиуразы дадҵааларц илшоит.

  61
 • Ареспубликаҿы 2017 шықәса рзы ашықәс рацәа нызҵуа ҳәа ашәҟәы иҭагалан 919-ҩык ауаа.
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 18:27 23.02.2018
  18:27 23.02.2018

  Аԥсуаа рышықәсынҵыра

  Аԥсны 2017 шықәса рзы ашықәс рацәа нызҵуа ҳәа ашәҟәы иҭагалан 919-ҩык ауаа.

  35
 • Аԥсны Аконституциатә ӡбарҭа еиқәыршәоуп
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 17:21 13.02.2018
  17:21 13.02.2018

  Аԥсны Аконституциатә ӡбарҭа еиқәыршәоуп

  2014 шықәса мшаԥымза 30 рзы Аԥсны Аҳәынҭқарра Аконституциа иалагалан ариашарақәа –Аконституциатә ӡбарҭа ашьаҭаркра азыԥхьагәазҭоз.

  42
 • Итрадициатәу аԥсуаа рынцәахәқәа
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 14:34 02.02.2018
  14:34 02.02.2018

  Итрадициатәу аԥсуаа рынцәахәқәа

  Аԥсуаа агәра ргон, адунеи аҟазаара – иреиҳаӡоу амчрақәа роуп изыбзоуроу ҳәа, ауаҩытәыҩсеи адунеии ирхагылоугьы ԥсра-ӡра змам, иҵыхәаԥҵәарадоу Анцәа шиакәу.

  130
 • Главная новогодняя ёлка города Севастополя
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 18:23 29.12.2017
  18:23 29.12.2017

  Ашықәс Ҿыц иазку ажәақәа ииашан ишԥарыҩуеи?

  Ашықәс Ҿыц – ауаа ргәыӷрақәа адырҳәалоит, аиҳарак ари аныҳәа иазыԥшуп ахәыҷқәа. Шәааи игәаҳҭап аԥсышәала Ашықәс Ҿыц иазку ажәақәа шырыҩуа.

  61
 • Абхазская деревня
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 17:42 22.12.2017
  17:42 22.12.2017

  Аԥсуа чысхкқәа ииашан ишԥарыҩуеи?

  Ианакәызаалак аԥсуаа реишәа еиуеиԥшым ачысқәа рыла ибеиоуп. Шәааи игәаҳҭап аԥсышәала ачысхк рыхьыӡқәа ииашан ишырыҩуеи.

  544
 • Медицинский работник делает укол
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 17:50 15.12.2017
  17:50 15.12.2017

  Агәабзиарахьчара иазку ажәақәа ииашаны ишԥарыҩуеи?

  Ауаҩы еснагь игәабзиара дацклаԥшуазар ауп, аиҳарак аӡынра уи ашәарҭара ианҭагылоу.

  38
 • Амзар
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 17:14 07.12.2017
  17:14 07.12.2017

  Аԥcшьареи аныҳәатә мшқәеи: 2018 шықәсазтәи амзар

  Аԥсны аминистрцәа реилазаара ишьақәнарӷәӷәеит 2018 шықәсазтәи амзар.

  40
 • Снегопад в Абхазии
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 18:09 01.12.2017
  18:09 01.12.2017

  Аӡынра иазку ажәақәа ииашаны ишԥарыҩуеи?

  Абар аӡынра ҳааҭагылеит, шәааи игәаҳҭап ари ашықәс аамҭа иазку ажәақәа аԥсышәала ииашаны рҩышьаԥҟара ахьынӡажәдыруа.

  116