16:01 13 Ԥхынгәы 2020
Ишиашоу ицо аефир
  • USD70.75
  • EUR80.09
Аинфографика

Аҵаҩы еибыҭара шаҟа ԥара агои

Икьаҿу ахьарԥш аиура
7110
Леон Гәниа / Аҵаҩы еибыҭара шаҟа ԥара агои

2018- 2019- тәи аҵарашықәсаз ашкол ахь ахәыҷқәа реидкыларазы - аҷкәынцәа рзы аҭаацәа ирызтәоит 17 650 мааҭ, аӡӷабцәа ракәзар- 17 550 мааҭ.

Иҵегь аинфографика

Ихадоу атемақәа