15:42 27 Цәыббра 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD72.66
  • EUR85.04
Ажәабжьқәа
Икьаҿу ахьарԥш аиура
28 0 0

Асабша ахәылбыҽха Очамчыратәи амцарцәаҩцәа адырра роуит Март 4 амҩала ахатә ҩны алҩа ахылҵуеит ҳәа.

АҞӘА, цәыббра 12 - Sputnik. Ахатә ҩны амца акит Очамчыра, Март 4 амҩала, ҳәа аанацҳауеит Аԥсны Аҭагылазаашьа ҷыдақәа рзы аминистрра. Аҩны алҩа ахылдды ицон амцарцәаҩцәа адырра роуны аҭыԥ аҿы ианааи.

Амцакра амҽхак рацәак идумызт, уи ырцәаны алҩа андәылрыжь ашьҭахь амцарцәаҩцәа ирбеит аҩны иҩнахаз аԥҳәыс бырг лыԥсҭазаара далҵны дшыҟаз. Лара 79 шықәса дырҭагылан.

Амцакра ахьыҟалаз аҩны

Заатәи адыррақәа рыла, амцакра зыхҟьаз ирцәамыз аҭаҭын ахыблаах акәзар ауеит. Аус ҭҵаахоит амзызқәа рышьақәыргыларазы.

 

Ихадоу атемақәа