06:32 26 Ажьырныҳәа 2021
Ишиашоу ицо аефир
 • USD74.86
 • EUR91.15
Афотосахьақәа

Риҵатәи цхеизган

Икьаҿу ахьарԥш аиура
20310
 • Аԥсны ацха инарҭбааны рхы иадырхәоит. Ихәшәтәыгоу аалыҵны излаҟоу ала ацха адагьы ацәеи егьырҭ ашьхатә аалыҵқәеи ааглыхра аусхкқәа акырџьара рыҟны рхы иадырхәоит. Афотосахьаҟны ашьхааӡаҩ Заур Камлиа.
 • Аԥсны жәытәнатә аахыс аекспорттә ҵак ду зманы иҟаз ацхеи ацәеи рыда ашьхақәа ирымоуп даҽа бзиарак – ақыҭанхамҩатә культурақәа дырбыбкуеит.
 • Аԥсны иҟоуп 300 нызқь инареиҳаны гектар ацҳа злыҵуа аҵиаақәа ахьықәиаауа адгьылқәа. Аԥсны инарҭбааны аҿиара аманы иҟоуп анектар беиаӡаны излоу алакациа шкәакәа. Иара убас ацха бзианы иаазышьҭуа иреиуоуп ацитрусқәа, ашәырҵлақәа, ахәырма, аглициниа, ауҭраҭыхтә-баҳчатә культурақәа уҳәа ирацәаны.
 • Аԥсны иатәу ашьхақәа ашықәс ахы инаркны аҵыхәтәанынӡа аус руеит. Егьырҭ ашьха ахьырааӡо атәылақәа рыбжеиҳарак рыҟны ашьхааӡаразы аамҭа хьанҭа ианҭагылоу – ҽаҩра-ҭагалантәи-аӡынтәи аамҭазы, Аԥсны ишәҭуеит 30 инареиҳаны еиуеиԥшым ацха аазышьҭуа аҵиаақәа.
 • Аԥснытәи ашьхааӡаҩцәы ражәақәа рыла ҳара ҳреспубликаҿы иҟоуп адунеиаҿы иреиӷьқәоу ашьхажәлақәа: аԥсуатә, агыруатә, аимереҭтә, ашәантә. Аԥсуа шьха иамоуп реиҳа иҳаракыу аҟазшьақәа: ашьхаҳаракыратә ҭыԥ уадаҩқәа рҭагылазаашьақәа ирнаалоит, ахьҭа ӷәӷәала иачҳауеит, ахьҭа аныҟоу абжьаратә-аурыстә шьха аҵкьыс еиҳа инахараны иԥыруеит, ауеит анаҟәа аныҟоуи ақәа анауеи. Иара убас аԥсуа ашьха егьырҭ ашьхақәа раасҭа ац ауп. Уи абзоурала ашәҭ аҟнытә еиҳа еиҳаны анектар алцәыцәаара алшоит.
 • Аҭыԥантәи ашьхааӡаҩцәа изларҳәо ала, Аԥсны ацха аизгара асезонқәа имаҷхо иалагеит. Изхароу аԥсабароуп – инеиужьны ақәа анауа ашьха ацхаҟаҵараан цәгьала ирԥырхагоуп. Сынтәа ацхаҟәшәараан амшцәгьақәа рацәан.
 • Иахьа ацха аахәаҩцәа ацқьеи аилырхи рзеиҩдрааӡом. Ақьаад ацха инӡааршәыланы иааҭыганы амца ауыркыр ашьақар амца акуеит, ацха ахә-хәаҳәа акаҭәара иалагоит. Аха, ашьхааӡаҩцәа изларҳәо ала, иахьазы ас ацха агәаҭара уадаҩхеит. Ацха ахаҭабзиара алабораториаҟны игәаҭалатәуп, ҳәа ргәаанагара рҳәеит.
 • Иҟан аамҭақәа шықәсык ҩынтә-хынтә ианаҳаԥшоз ацха. Сынтәа шықәсык ахь знык иҳаԥшоит, аԥсабара уаҳа иаҳнаҭаӡом. Егьыс ашьхақәа гәыбӷан узрыҭом, ибзианы аус руоит, – иҳәеит ашьхааӡаҩ Заур Камлиа. Афотосахьаҟны арымарахь дгылоуп.
 • Риҵатәи аҳәарԥсарра аҟны игылоу ашьхымзагәараҟны ҳзыҿцәажәоз ашьхааӡара иаҿуижьҭеи 20-30 шықәса ҵуеит. Афотосахьаҟны даарԥшуп Рауф Алания.
 • Умацара ацхаԥшра уаламгар иаҳа еиӷьуп, иҳабжьыргоит ашьхааӡаҩцәа. Ашьхақәа рҭаацәараҟнеиԥш ацхаԥшраан доусы имоуп ихатә ус, шьоукы ишәу ацха рыҟәшәоит, шьоукы ацхаҭра иаадыртуеит, даҽа шьоукы ирыԥшуеит. Афотосахьаҟны даарԥшуп Гурам Герзмаа.
 • Есқьынагь иҟаӡамызт ацха зыԥшуа амашьынақәа. Анкьа ацха аҭыгаразы ашьхақәа рҭаацәара рышьрада ԥсыхәа ыҟамызт. Нас ауаҩы ихәыцит ацәа иалху абӷьыцқәа, урҭ рыбзоурала иахьауажәраанӡа ашьхақәа еиқәырханы ацха рыԥшуеит.
 • Аԥсны ацха аазышьҭуа аҵиаақәеи ашьхагәарақәеи рыла ибеиоуп, аха ус шакугьы ацха аагарҭатә база арӷәӷәара аҭахыуп, иара убас аахәаҩ идыргало ацха ахаҭабзиара алабораториаҟны агәаҭара даара ихадоуп, ҳәа рҳәеит риҵатәи ашьхааӡаҩцәа.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Аԥсны ацха инарҭбааны рхы иадырхәоит. Ихәшәтәыгоу аалыҵны излаҟоу ала, ашьхатә аалыҵқәеи ааглыхра аусхкқәа акырџьара рыҟны рхы иадырхәоит. Афотосахьаҟны ашьхааӡаҩ Заур Камлиа.

Аԥсны ашьхагәарақәа рыҟны ацхаԥшра аамҭа хдырқәшеит. Ашьхара иҟаҵоу ацха шырыԥшуа шәҳарбарц азы Sputnik аҭааит Риҵатәи аҳәарԥсарра аҟны игылоу ашьхымзагәара.

Жәытәнатә аахыс Аԥсынтәыла ашьхааӡара иаҿуп. Аԥсны ацха аазышьҭуа аҵиаақәа ибеиаӡаны иахьықәиаауа аԥшаҳәақәеи аиҩхаақәеи рацәоуп, уи абзоурала ашьхааӡара инарҭбааны иҿиарц азы аҭыгылазаашьа бзиоуп.

Аԥсны иҟоуп 300 нызқь инареиҳаны гектар ацҳа злыҵуа аҵиаақәа ахьықәиаауа адгьылқәа. Аԥсны инарҭбааны аҿиара аманы иҟоуп анектар беиаӡаны излоу алакациа шкәакәа. Иара убас ацха бзианы "иаазышьҭуа" иреиуоуп ацитрусқәа, ашәырҵлақәа, ахәырма, аглициниа, ауҭраҭыхтә-баҳчатә культурақәа уҳәа ирацәаны.

Иҵегь афотосахьақәа

Ихадоу атемақәа