Риҵатәи цхеизган

Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аԥсны ашьхагәарақәа рыҟны ацхаԥшра аамҭа хдырқәшеит. Ашьхара иҟаҵоу ацха шырыԥшуа шәҳарбарц азы Sputnik аҭааит Риҵатәи аҳәарԥсарра аҟны игылоу ашьхымзагәара.

Жәытәнатә аахыс Аԥсынтәыла ашьхааӡара иаҿуп. Аԥсны ацха аазышьҭуа аҵиаақәа ибеиаӡаны иахьықәиаауа аԥшаҳәақәеи аиҩхаақәеи рацәоуп, уи абзоурала ашьхааӡара инарҭбааны иҿиарц азы аҭыгылазаашьа бзиоуп.

Аԥсны иҟоуп 300 нызқь инареиҳаны гектар ацҳа злыҵуа аҵиаақәа ахьықәиаауа адгьылқәа. Аԥсны инарҭбааны аҿиара аманы иҟоуп анектар беиаӡаны излоу алакациа шкәакәа. Иара убас ацха бзианы "иаазышьҭуа" иреиуоуп ацитрусқәа, ашәырҵлақәа, ахәырма, аглициниа, ауҭраҭыхтә-баҳчатә культурақәа уҳәа ирацәаны.

© Sputnik / Томас ТхайцукАԥсны ацха инарҭбааны рхы иадырхәоит. Ихәшәтәыгоу аалыҵны излаҟоу ала, ашьхатә аалыҵқәеи ааглыхра аусхкқәа акырџьара рыҟны рхы иадырхәоит. Афотосахьаҟны ашьхааӡаҩ Заур Камлиа.
Аԥсны ацха инарҭбааны рхы иадырхәоит. Ихәшәтәыгоу аалыҵны излаҟоу ала ацха адагьы ацәеи егьырҭ ашьхатә аалыҵқәеи ааглыхра аусхкқәа акырџьара рыҟны рхы иадырхәоит. Афотосахьаҟны ашьхааӡаҩ Заур Камлиа. - Sputnik Аҧсны
1/12
Аԥсны ацха инарҭбааны рхы иадырхәоит. Ихәшәтәыгоу аалыҵны излаҟоу ала, ашьхатә аалыҵқәеи ааглыхра аусхкқәа акырџьара рыҟны рхы иадырхәоит. Афотосахьаҟны ашьхааӡаҩ Заур Камлиа.
© Sputnik / Томас ТхайцукАԥсны жәытәнатә аахыс аекспорттә ҵак ду зманы иҟаз ацхеи ацәеи рыда ашьхақәа ирымоуп даҽа бзиарак – ақыҭанхамҩатә культурақәа дырбыбкуеит.
Аԥсны жәытәнатә аахыс аекспорттә ҵак ду зманы иҟаз ацхеи ацәеи рыда ашьхақәа ирымоуп даҽа бзиарак – ақыҭанхамҩатә культурақәа дырбыбкуеит. - Sputnik Аҧсны
2/12
Аԥсны жәытәнатә аахыс аекспорттә ҵак ду зманы иҟаз ацхеи ацәеи рыда ашьхақәа ирымоуп даҽа бзиарак – ақыҭанхамҩатә культурақәа дырбыбкуеит.
© Sputnik / Томас Тхайцук / Амедиаҵәахырҭахь аиасраАԥсны иҟоуп 300 нызқь инареиҳаны гектар ацҳа злыҵуа аҵиаақәа ахьықәиаауа адгьылқәа. Аԥсны инарҭбааны аҿиара аманы иҟоуп анектар беиаӡаны излоу алакациа шкәакәа. Иара убас ацха бзианы "иаазышьҭуа" иреиуоуп ацитрусқәа, ашәырҵлақәа, ахәырма, аглициниа, ауҭраҭыхтә-баҳчатә культурақәа уҳәа ирацәаны.
Аԥсны иҟоуп 300 нызқь инареиҳаны гектар ацҳа злыҵуа аҵиаақәа ахьықәиаауа адгьылқәа. Аԥсны инарҭбааны аҿиара аманы иҟоуп анектар беиаӡаны излоу алакациа шкәакәа. Иара убас ацха бзианы иаазышьҭуа иреиуоуп ацитрусқәа, ашәырҵлақәа, ахәырма, аглициниа, ауҭраҭыхтә-баҳчатә культурақәа уҳәа ирацәаны. - Sputnik Аҧсны
3/12
Аԥсны иҟоуп 300 нызқь инареиҳаны гектар ацҳа злыҵуа аҵиаақәа ахьықәиаауа адгьылқәа. Аԥсны инарҭбааны аҿиара аманы иҟоуп анектар беиаӡаны излоу алакациа шкәакәа. Иара убас ацха бзианы "иаазышьҭуа" иреиуоуп ацитрусқәа, ашәырҵлақәа, ахәырма, аглициниа, ауҭраҭыхтә-баҳчатә культурақәа уҳәа ирацәаны.
© Sputnik / Томас Ҭҳаиҵыкә / Амедиаҵәахырҭахь аиасраАԥсны иатәу ашьхақәа ашықәс ахы инаркны аҵыхәтәанӡа аус руеит. Аԥсны ишәҭуеит ашьхақәа ацха алцәыцәаара ахьрылшо 30 инареиҳаны еиуеиԥшым аҵиаақәа.
Аԥсны иатәу ашьхақәа ашықәс ахы инаркны аҵыхәтәанынӡа аус руеит. Егьырҭ ашьха ахьырааӡо атәылақәа рыбжеиҳарак рыҟны ашьхааӡаразы аамҭа хьанҭа ианҭагылоу – ҽаҩра-ҭагалантәи-аӡынтәи аамҭазы, Аԥсны ишәҭуеит 30 инареиҳаны еиуеиԥшым ацха аазышьҭуа аҵиаақәа. - Sputnik Аҧсны
4/12
Аԥсны иатәу ашьхақәа ашықәс ахы инаркны аҵыхәтәанӡа аус руеит. Аԥсны ишәҭуеит ашьхақәа ацха алцәыцәаара ахьрылшо 30 инареиҳаны еиуеиԥшым аҵиаақәа.
© Sputnik / Томас Тхайцук / Амедиаҵәахырҭахь аиасраАԥснытәи ашьхааӡаҩцәы ражәақәа рыла ҳреспубликаҿы иҟоуп адунеиаҿы иреиӷьқәоу ашьхажәлақәа: аԥсуатә, агыруатә, аимереҭтә, ашәантә. Аԥсуа шьха иамоуп реиҳа иҳаракыу аҟазшьақәа: ашьхаҳаракыратә ҭыԥ уадаҩқәа рҭагылазаашьақәа ирнаалоит, ахьҭа ӷәӷәала иачҳауеит, ахьҭа аныҟоу абжьаратә-аурыстә шьха аҵкьыс еиҳа инахараны иԥыруеит. Иара убас аԥсуа ашьха егьырҭ ашьхақәа раасҭа ац ауп. Уи абзоурала ашәҭ аҟнытә еиҳа еиҳаны анектар алцәыцәаара алшоит.
Аԥснытәи ашьхааӡаҩцәы ражәақәа рыла ҳара ҳреспубликаҿы иҟоуп адунеиаҿы иреиӷьқәоу ашьхажәлақәа: аԥсуатә, агыруатә, аимереҭтә, ашәантә. Аԥсуа шьха иамоуп реиҳа иҳаракыу аҟазшьақәа: ашьхаҳаракыратә ҭыԥ уадаҩқәа рҭагылазаашьақәа ирнаалоит, ахьҭа ӷәӷәала иачҳауеит, ахьҭа аныҟоу абжьаратә-аурыстә шьха аҵкьыс еиҳа инахараны иԥыруеит, ауеит анаҟәа аныҟоуи ақәа анауеи. Иара убас аԥсуа ашьха егьырҭ ашьхақәа раасҭа ац ауп. Уи абзоурала ашәҭ аҟнытә еиҳа еиҳаны анектар алцәыцәаара алшоит. - Sputnik Аҧсны
5/12
Аԥснытәи ашьхааӡаҩцәы ражәақәа рыла ҳреспубликаҿы иҟоуп адунеиаҿы иреиӷьқәоу ашьхажәлақәа: аԥсуатә, агыруатә, аимереҭтә, ашәантә. Аԥсуа шьха иамоуп реиҳа иҳаракыу аҟазшьақәа: ашьхаҳаракыратә ҭыԥ уадаҩқәа рҭагылазаашьақәа ирнаалоит, ахьҭа ӷәӷәала иачҳауеит, ахьҭа аныҟоу абжьаратә-аурыстә шьха аҵкьыс еиҳа инахараны иԥыруеит. Иара убас аԥсуа ашьха егьырҭ ашьхақәа раасҭа ац ауп. Уи абзоурала ашәҭ аҟнытә еиҳа еиҳаны анектар алцәыцәаара алшоит.
© Sputnik / Томас Тхайцук / Амедиаҵәахырҭахь аиасраАҭыԥантәи ашьхааӡаҩцәа изларҳәо ала, Аԥсны ацха аизгара асезонқәа имаҷхо иалагеит. Изхароу аԥсабароуп – инеиужьны ақәа анауа ашьха ацхаҟаҵараан цәгьала ирԥырхагоуп. Сынтәа ацхаҟәшәараан амшцәгьақәа рацәан.
Аҭыԥантәи ашьхааӡаҩцәа изларҳәо ала, Аԥсны ацха аизгара асезонқәа имаҷхо иалагеит. Изхароу аԥсабароуп – инеиужьны ақәа анауа ашьха ацхаҟаҵараан цәгьала ирԥырхагоуп. Сынтәа ацхаҟәшәараан амшцәгьақәа рацәан. - Sputnik Аҧсны
6/12
Аҭыԥантәи ашьхааӡаҩцәа изларҳәо ала, Аԥсны ацха аизгара асезонқәа имаҷхо иалагеит. Изхароу аԥсабароуп – инеиужьны ақәа анауа ашьха ацхаҟаҵараан цәгьала ирԥырхагоуп. Сынтәа ацхаҟәшәараан амшцәгьақәа рацәан.
© Sputnik / Томас Тхайцук / Амедиаҵәахырҭахь аиасраИахьа ацха аахәаҩцәа ацқьеи аилырхи рзеиҩдрааӡом. Ақьаад ацха инӡааршәланы иааҭыганы амца ауыркыр ашьақар амца акуеит, ацха цқьа акәзар ахә-хәаҳәа акаҭәара иалагоит. Аха, ашьхааӡаҩцәа изларҳәо ала, иахьазы ас ацха агәаҭара уадаҩхеит. Ацха ахаҭабзиара алабораториаҟны игәаҭалатәуп, ҳәа ргәаанагара рҳәеит.
Иахьа ацха аахәаҩцәа ацқьеи аилырхи рзеиҩдрааӡом. Ақьаад ацха инӡааршәыланы иааҭыганы амца ауыркыр ашьақар амца акуеит, ацха ахә-хәаҳәа акаҭәара иалагоит. Аха, ашьхааӡаҩцәа изларҳәо ала, иахьазы ас ацха агәаҭара уадаҩхеит. Ацха ахаҭабзиара алабораториаҟны игәаҭалатәуп, ҳәа ргәаанагара рҳәеит. - Sputnik Аҧсны
7/12
Иахьа ацха аахәаҩцәа ацқьеи аилырхи рзеиҩдрааӡом. Ақьаад ацха инӡааршәланы иааҭыганы амца ауыркыр ашьақар амца акуеит, ацха цқьа акәзар ахә-хәаҳәа акаҭәара иалагоит. Аха, ашьхааӡаҩцәа изларҳәо ала, иахьазы ас ацха агәаҭара уадаҩхеит. Ацха ахаҭабзиара алабораториаҟны игәаҭалатәуп, ҳәа ргәаанагара рҳәеит.
© Sputnik / Томас Тхайцук / Амедиаҵәахырҭахь аиасра"Иҟан аамҭақәа шықәсык ҩынтә-хынтә ианаҳаԥшоз ацха. Сынтәа шықәсык ахь знык иҳаԥшоит, аԥсабара уаҳа иаҳнаҭаӡом. Егьыс ашьхақәа гәыбӷан узрыҭом, ибзианы аус руоит", – иҳәеит ашьхааӡаҩ Заур Камлиа. Афотосахьаҟны арымарахь дгылоуп.
Иҟан аамҭақәа шықәсык ҩынтә-хынтә ианаҳаԥшоз ацха. Сынтәа шықәсык ахь знык иҳаԥшоит, аԥсабара уаҳа иаҳнаҭаӡом. Егьыс ашьхақәа гәыбӷан узрыҭом, ибзианы аус руоит, – иҳәеит ашьхааӡаҩ Заур Камлиа. Афотосахьаҟны арымарахь дгылоуп. - Sputnik Аҧсны
8/12
"Иҟан аамҭақәа шықәсык ҩынтә-хынтә ианаҳаԥшоз ацха. Сынтәа шықәсык ахь знык иҳаԥшоит, аԥсабара уаҳа иаҳнаҭаӡом. Егьыс ашьхақәа гәыбӷан узрыҭом, ибзианы аус руоит", – иҳәеит ашьхааӡаҩ Заур Камлиа. Афотосахьаҟны арымарахь дгылоуп.
© Sputnik / Томас Тхайцук / Амедиаҵәахырҭахь аиасраРиҵатәи аҳәарԥсарра аҟны игылоу ашьхымзагәараҟны ҳзыҿцәажәоз ашьхааӡара иаҿуижьҭеи 20-30 шықәса ҵуеит. Афотосахьаҟны даарԥшуп Рауф Алания.
Риҵатәи аҳәарԥсарра аҟны игылоу ашьхымзагәараҟны ҳзыҿцәажәоз ашьхааӡара иаҿуижьҭеи 20-30 шықәса ҵуеит. Афотосахьаҟны даарԥшуп Рауф Алания. - Sputnik Аҧсны
9/12
Риҵатәи аҳәарԥсарра аҟны игылоу ашьхымзагәараҟны ҳзыҿцәажәоз ашьхааӡара иаҿуижьҭеи 20-30 шықәса ҵуеит. Афотосахьаҟны даарԥшуп Рауф Алания.
© Sputnik / Томас ТхайцукУмацара ацхаԥшра уаламгар иаҳа еиӷьуп, иҳабжьыргоит ашьхааӡаҩцәа. Ашьхақәа рҭаацәараҟнеиԥш ацхаԥшраан доусы имоуп ихатә ус, шьоукы ишәу ацха рыҟәшәоит, шьоукы ацхаҭра аадыртуеит, даҽа шьоукы ирыԥшуеит. Афотосахьаҟны даарԥшуп Гурам Гьерзмаа.
Умацара ацхаԥшра уаламгар иаҳа еиӷьуп, иҳабжьыргоит ашьхааӡаҩцәа. Ашьхақәа рҭаацәараҟнеиԥш ацхаԥшраан доусы имоуп ихатә ус, шьоукы ишәу ацха рыҟәшәоит, шьоукы ацхаҭра иаадыртуеит, даҽа шьоукы ирыԥшуеит. Афотосахьаҟны даарԥшуп Гурам Герзмаа. - Sputnik Аҧсны
10/12
Умацара ацхаԥшра уаламгар иаҳа еиӷьуп, иҳабжьыргоит ашьхааӡаҩцәа. Ашьхақәа рҭаацәараҟнеиԥш ацхаԥшраан доусы имоуп ихатә ус, шьоукы ишәу ацха рыҟәшәоит, шьоукы ацхаҭра аадыртуеит, даҽа шьоукы ирыԥшуеит. Афотосахьаҟны даарԥшуп Гурам Гьерзмаа.
© Sputnik / Томас Тхайцук / Амедиаҵәахырҭахь аиасраАнкьа ацха аҭыгаразы ашьхақәа рҭаацәара рышьрада ԥсыхәа ыҟамызт.
Есқьынагь иҟаӡамызт ацха зыԥшуа амашьынақәа. Анкьа ацха аҭыгаразы ашьхақәа рҭаацәара рышьрада ԥсыхәа ыҟамызт. Нас ауаҩы ихәыцит ацәа иалху абӷьыцқәа, урҭ рыбзоурала иахьауажәраанӡа ашьхақәа еиқәырханы ацха рыԥшуеит. - Sputnik Аҧсны
11/12
Анкьа ацха аҭыгаразы ашьхақәа рҭаацәара рышьрада ԥсыхәа ыҟамызт.
© Sputnik / Томас Тхайцук / Амедиаҵәахырҭахь аиасраАԥсны ацха аазышьҭуа аҵиаақәеи ашьхагәарақәеи рыла ибеиоуп, аха ус шакугьы ацха аагарҭатә база арӷәӷәара аҭахыуп, иара убас аахәаҩ идыргало ацха ахаҭабзиара алабораториаҟны агәаҭара даара ихадоуп, ҳәа рҳәеит риҵатәи ашьхааӡаҩцәа.
Аԥсны ацха аазышьҭуа аҵиаақәеи ашьхагәарақәеи рыла ибеиоуп, аха ус шакугьы ацха аагарҭатә база арӷәӷәара аҭахыуп, иара убас аахәаҩ идыргало ацха ахаҭабзиара алабораториаҟны агәаҭара даара ихадоуп, ҳәа рҳәеит риҵатәи ашьхааӡаҩцәа. - Sputnik Аҧсны
12/12
Аԥсны ацха аазышьҭуа аҵиаақәеи ашьхагәарақәеи рыла ибеиоуп, аха ус шакугьы ацха аагарҭатә база арӷәӷәара аҭахыуп, иара убас аахәаҩ идыргало ацха ахаҭабзиара алабораториаҟны агәаҭара даара ихадоуп, ҳәа рҳәеит риҵатәи ашьхааӡаҩцәа.
Ажәабжьқәа зегьы
0