04:59 19 Цәыббра 2019
Ишиашоу ицо аефир
 • USD64.43
 • EUR71.24
Афотосахьақәа

Геннади Гагәылиа аҵыхәтәантәи имҩа

Икьаҿу ахьарԥш аиура
Аԥсны аԥыза-министр Геннади Гагәылиа иҭахара (36)
68 0 0
 • Церемония прощания с Геннадием Гагулия
 • Церемония прощания с Геннадием Гагулия
 • Началась церемония прощания с Геннадием Гагулия
 • Церемония прощания с Геннадием Гагулия
 • Церемония прощания с Геннадием Гагулия
 • Церемония прощания с Геннадием Гагулия
 • Церемония прощания с Геннадием Гагулия
 • Церемония прощания с Геннадием Гагулия
 • Церемония прощания с Геннадием Гагулия
 • Похороны Геннадия Гагулия
 • Похороны Геннадия Гагулия
 • Церемония прощания с Геннадием Гагулия
 • Церемония прощания с Геннадием Гагулия
 • Церемония прощания с Геннадием Гагулия
 • Церемония прощания с Геннадием Гагулия
© Sputnik / Илона Хварцкия
Аҵыхәтәантәи амҩахь анаскьагара ацеремониа мҩаԥысит Гәдоуҭатәи акультуратә хан ахыбраҿы.

Аԥсны аԥыза-министр Геннади Гагәылиа иқыҭа гәакьа Лыхны анышә дамардеит цәыббрамза 12 рзы.

Геннади Гагәылиа иԥсҭазаара далҵит 71 шықәса дшырҭагылаз, амҩаду "Ԥсоу-Аҟәа" дшаныз Мысратәи абжьаларҭа азааигәара иҟалаз амашәыр иахҟьаны, цәыббрамза 8 рзы.

Алахьеиқәратә митинг мҩаԥысит Гәдоуҭатәи акультуратә хан ахыбраҿы. 

Аԥыза-министр аҵыхәтәантәи имҩахь днаскьаргарц шәҩыла ажәлар еизеит, атәыла анапхгареи араионқәа рхадацәеи уахь иналаҵаны, Аԥсныҟа иааит иара убас Урыстәыла, Аахыҵ Уаԥстәыла, Приднестровие, Донецк рҟынтә аделегациақәа.

Атемақәа:
Аԥсны аԥыза-министр Геннади Гагәылиа иҭахара (36)

Иҵегь афотосахьақәа

 • Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 17:23 14.09.2019
  17:23 14.09.2019

  Аҟәа ақалақь агәадура – Аботаникатә баҳча

  Аботаникатә баҳча даара акыр зхыҵуа Аԥснытәи анаукатә усбарҭоуп. Аҟәа ақалақь агәадура – Аботаникатә баҳча иаҭаауеит хыԥхьаӡара рацәала асасцәа.

  5
  16
 • Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 21:24 25.08.2019
  21:24 25.08.2019

  Ахада иалхра: Аԥсны абжьыҭарақәа шымҩаԥысыз

  Заанаҵтәи адыррақәа рыла, асааҭ 20:00 рызтәи аамҭала рыбжьы арҭеит 56% алхыҩцәа. Зынӡа рыбжьы арҭахьан 61 нызқьи 20-ҩык алхыҩцәа. Алхыҩцәа рсиақәа рҿы иануп 125 нызқьи 875-ҩык алхыҩцәа.

  46
  20
 • Аацытәи аӡхыҽҽа
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 18:44 22.08.2019
  18:44 22.08.2019

  Рымчи рылшеи: Аԥснытәи аӡхыҽҽақәа рыԥшӡара

  Аԥснытәи аӡхыҽҽақәа рҭаара хымԥадатәиуп ҳтәылаҟны зыԥсы зшьо рзы.

  14
  11
 • Аҟәатәи Аиашахаҵаратә уахәамаҟны иаԥылеит Анцәа Иҽеиҭакра аныҳәа
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 19:05 19.08.2019
  19:05 19.08.2019

  Анцәа Иҽеиҭакра аныҳәа

  Нанҳәа 19 рзы Аиашахаҵаратә уахәама иаԥылоит Анцәа Иҽеиҭакра аныҳәа. Уи шьақәдыргылеит Фавор ашьхаҿы Иаса Қьырса иҵаҩцәа рҿаԥхьа Иҽеиҭакра агәалашәаразы.

  17
  11

Ихадоу атемақәа