20:13 29 Хәажәкыра 2020
Ишиашоу ицо аефир
 • USD77.73
 • EUR85.74
Афотосахьақәа

Ҭагалан абеиара: аҽаҩра аныҳәа Лыхнашҭа

Икьаҿу ахьарԥш аиура
100 0 0
 • Лыхнашҭа имҩаԥган аҽаҩраҭагалара аныҳәа
 • Жьҭаара 14 рзы Лыхнашҭа имҩаԥысыз аҽаҩраҭагалара аныҳәа иалахәын Гәдоуҭа араион ақыҭақәа 20 инареиҳаны.
 • Ақыҭауаа ицәырыргеит рҿа-маҿа иҭаргалаз ахкқәа зегьы.
 • Аҽаҩраҭагалара ахыркәшара аныҳәа есышықәса Лыхнашҭа имҩаԥыргоит.
 • Аныҳәа иаҭааз аӡәырҩы милаҭ маҭәала еилаҳәан.
 • Аныҳәа иаҭааз рыла ишабоз, есышықәса еиԥш сынтәагьы ацә аҵәы иахаҵаны ирӡуан.
 • Ақыҭақәа жәпакы Лыхнашҭаҿы абысҭа руит.
 • Аҿы-маҿа аныҳәа хәыҷи-дуи аҭааит, иалагәырӷьон.
 • Аҽаҩра аныҳәа иаҭааз зегьы ирзеиҿкааз афатә-ажәтә агьама рбон.
 • Амилаҭ чысқәа иара абра ауаа рыла ишабо иҟарҵоит.
 • Ажь, ахәырма, аҵәа уҳәа ирацәоуп иӡыргаз ашәыр хкқәа.
 • Амаҷар аԥаҭхьа иҭаҭәаны аныҳәаҿақәа рҳәон аиҳабацәа. Аҿа-маҿа бзиала инаҳхаиит рҳәон дара.
 • Аныҳәа иаҭааит Аԥсны ахадара. Аныҳәахь иааит иара убас аԥсшьаҩцәагьы маҷымкәа.
 • Ари аҽны имҩаԥысуеит аҽырыҩрақәа, аҽырхәмаррақәа, авокалтә-инструменталтә ансамбльқәа рҟазара аадырԥшуеит.
 • Аиҳабацәа акырӡа ргәалаҟазаара бзиан.
 • Ари аҽны имҩаԥысуеит аҽырыҩрақәа, аҽырхәмаррақәа, авокалтә-инструменталтә ансамбльқәа рҟазара аадырԥшуеит.
 • Ари аҽны имҩаԥысуеит аҽырыҩрақәа, аҽырхәмаррақәа, авокалтә-инструменталтә ансамбльқәа рҟазара аадырԥшуеит.
 • Ҭагалантәи абеиара аарԥшын Лыхнашҭа.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Лыхнашҭа имҩаԥган аҽаҩраҭагалара аныҳәа

Жьҭаара 14 рзы Лыхнашҭа имҩаԥысыз аҽаҩраҭагалара аныҳәа иалахәын Гәдоуҭа араион ақыҭақәа 20 инареиҳаны.

Аныҳәа еизнагеит ажәлар рацәаҩны, уи иалахәын араион ақыҭақәа 20 инареиҳаны,  ақыҭауаа ицәырыргеит рҿа-маҿа иҭаргалаз ахкқәа зегьы. Аҽаҩраҭагалара ахыркәшара аныҳәа есышықәса Лыхнашҭа имҩаԥыргоит. Ари аҽны имҩаԥысуеит аҽырыҩрақәа, аҽырхәмаррақәа, авокалтә-инструменталтә ансамбльқәа рҟазара аадырԥшуеит. Амилаҭ чысқәа иара абра ауаа рыла ишабо иҟарҵоит.

Иҵегь афотосахьақәа

Ихадоу атемақәа