03:25 23 Цәыббра 2019
Ишиашоу ицо аефир
 • USD63.85
 • EUR70.60
 • Сбор мандаринов в Абхазии
 • Сбор мандаринов в Абхазии
 • Сбор мандаринов в Абхазии
 • Сбор мандаринов в Абхазии
 • Сбор мандаринов в Абхазии
 • Сбор мандаринов в Абхазии
 • Сбор мандаринов в Абхазии
 • Сбор мандаринов в Абхазии
 • Сбор мандаринов в Абхазии
 • Сбор мандаринов в Абхазии
© Sputnik Томас Тхайцук
Абҵарамза инаркны Аԥсны ихацыркхеит амандарина аҿыхра аамҭа. Гәылрыԥшьтәи ацитрустә наплакы "Софиа" аҟынгьы амандарина аҿыхра иаҿуп.

Ашықәс ҿыц зыда ухаҿы иузаамго атрибутны иԥхьаӡоу аԥсуа мандаринақәа рҿыхра иасакьаҳәымҭоуп уажәааны. Sputnik афотолентаҟны ишәыдаагалоит уи апроцесс шымҩаԥысуа аазырԥшуа асахьақәа.

Аԥсны зехьынџьара амандарина аҿыхра иаҿуп. Сынтәа ари ашәырхк иеилаҳауа рзы ныҳәарахоит — аҽаҩра даара ибзиахеит, атәыла анҭыҵгьы меигӡарахда иушьҭыша ыҟоуп.

Аԥсуа мандаринақәа ргьама лымкаала ихауп. Агәаӷь рыланы, шамахамзар, иуԥылом. Аԥсны амандарина асезон абҵарамза инаркны жәабран мзанӡа инаӡоит.

Иҵегь афотосахьақәа

 • Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 17:23 14.09.2019
  17:23 14.09.2019

  Аҟәа ақалақь агәадура – Аботаникатә баҳча

  Аботаникатә баҳча даара акыр зхыҵуа Аԥснытәи анаукатә усбарҭоуп. Аҟәа ақалақь агәадура – Аботаникатә баҳча иаҭаауеит хыԥхьаӡара рацәала асасцәа.

  5
  16
 • Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 21:24 25.08.2019
  21:24 25.08.2019

  Ахада иалхра: Аԥсны абжьыҭарақәа шымҩаԥысыз

  Заанаҵтәи адыррақәа рыла, асааҭ 20:00 рызтәи аамҭала рыбжьы арҭеит 56% алхыҩцәа. Зынӡа рыбжьы арҭахьан 61 нызқьи 20-ҩык алхыҩцәа. Алхыҩцәа рсиақәа рҿы иануп 125 нызқьи 875-ҩык алхыҩцәа.

  48
  20
 • Аацытәи аӡхыҽҽа
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 18:44 22.08.2019
  18:44 22.08.2019

  Рымчи рылшеи: Аԥснытәи аӡхыҽҽақәа рыԥшӡара

  Аԥснытәи аӡхыҽҽақәа рҭаара хымԥадатәиуп ҳтәылаҟны зыԥсы зшьо рзы.

  18
  11
 • Аҟәатәи Аиашахаҵаратә уахәамаҟны иаԥылеит Анцәа Иҽеиҭакра аныҳәа
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 19:05 19.08.2019
  19:05 19.08.2019

  Анцәа Иҽеиҭакра аныҳәа

  Нанҳәа 19 рзы Аиашахаҵаратә уахәама иаԥылоит Анцәа Иҽеиҭакра аныҳәа. Уи шьақәдыргылеит Фавор ашьхаҿы Иаса Қьырса иҵаҩцәа рҿаԥхьа Иҽеиҭакра агәалашәаразы.

  17
  11

Ихадоу атемақәа