17:40 22 Цәыббра 2020
Ишиашоу ицо аефир
 • USD76.27
 • EUR89.48
Афотосахьақәа

Аԥсуа поезиа ашедеврқәа асценаҿтәи рыԥсҭазаара

Икьаҿу ахьарԥш аиура
12510
 • Творческий поэтический вечер Шедевры абхазской поэзии в драмтеатре
 • Творческий поэтический вечер Шедевры абхазской поэзии в драмтеатре
 • Творческий поэтический вечер Шедевры абхазской поэзии в драмтеатре
 • Апоезиатә хәылԥазы еиднакылеит ажәа сахьарк абзиабаҩцәа маҷымкәа.
 • Ахәылԥаз гьама ҳаракыла еиҿкаан. Афото аҟны: Асҭан Агрба.
 • Творческий поэтический вечер Шедевры абхазской поэзии в драмтеатре
 • Творческий поэтический вечер Шедевры абхазской поэзии в драмтеатре
 • Творческий поэтический вечер Шедевры абхазской поэзии в драмтеатре
 • Творческий поэтический вечер Шедевры абхазской поэзии в драмтеатре
 • Творческий поэтический вечер Шедевры абхазской поэзии в драмтеатре
© Sputnik / Томас Тхайцук
Жәабран 26 рзы Аԥсуа драматә театр асценаҿы имҩаԥысит "Аԥсуа литература ашедеврқәа" аҩбатәи ахәылԥаз. Афото аҟны: актриса Аманда Кәарцхьиаԥҳа.

Жәабран 26 рзы Аԥсуа драматә театр асценаҿы имҩаԥысит апоезиатә хәылԥазы "Аԥсуа литература ашедеврқәа". Иреиӷьӡоу аимгеимцарақәа шәрыхәаԥшыр шәылшоит Sputnik иазнархиаз афотолентаҿы.

Абри иазкны инарҭбаау ажәабжь шәаԥхьар шәылшоит абра>>

Иҵегь афотосахьақәа

 • Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 21:00 01.09.2020
  21:00 01.09.2020

  Адырра амш: аҟәатәи ашколқәа рҵаҩцәа

  2020 шықәсазы аԥснытәи ашколқәа ирыдыркылеит ҩ-нызқьи бжаки инареиҳаны актәи акласс аҵаҩцәа. Ари ахыԥхьаӡара макьана цәыббра 15 рҟынӡа аҽаԥсахлоит, актәи аклассаа рсиа иацлалоит азы.

  19
  13
 • Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 15:55 24.08.2020
  15:55 24.08.2020

  Ашьхараҿы аԥсшьара: аԥхынтәи Ауадҳара аԥшӡара

  Ауадҳара — Аԥсны ашьхараҿы илеиуа ӡиасуп, иара убас ашьхаратә бальнеологиатә курортуп, уи амшын инахыкны 1650—1700 метра иҳараку аҭыԥ аҿы иҟоуп, аӡиа Риҵаҟынтәи 18 километра аҩадахьы.

  22
  16
 • Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 20:41 05.08.2020
  20:41 05.08.2020

  Игәышьҭыхгоу аланарԥшыра: ансамбль "Кавказ" аконцерт шымҩаԥысыз

  Кандид Ҭарба ихьӡ зху жәлар рыкәашаратә ансамбль "Кавказ" аконцерт мҩаԥысит Аԥснытәи аҳәынҭқарратә филармониаҟны нанҳәа 4 рзы. Ихамышҭыхәу аконцерт аимгеимцарақәа шәыдаагалоит Sputnik афотолентаҿы.

  91
  13
 • Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 13:49 31.07.2020
  13:49 31.07.2020

  Раԥхьатәи аихшьалақәа: Аԥсны ахәбатәи ахада имшқәа шәкы рхаҿра

  Аԥсны ахәбатәи ахада Аслан Бжьаниа инапынҵақәа рынагӡара далагеит мшаԥымза 23 инаркны. Атәыла ахадас иусура мшышәк ахыҵит, реиҳа иалкаау ахҭысқәа - Sputnik афотоҭыхымҭақәа рҟны.

  31
  14

Ихадоу атемақәа