12:45 23 Цәыббра 2019
Ишиашоу ицо аефир
 • USD63.85
 • EUR70.60
© Sputnik / Томас Тхайцук
Аспектакль "Ацынҵәарах" Аҳәынҭқарратә драматә театр аҟны

"Ацынҵәарах" апремиера иахәаԥшырц азы Аԥсны Аҳәынҭқарратә драматә театр ашҟа имҩахыҵит атеатртә ҟазара абзиабаҩцәа рацәаҩны.

Аԥсуа ҳәынҭқарратә Аҿар ртеатр Баграт Шьынқәба ироман "Ацынҵәарах" ала аспектакль ықәныргылеит.

Аспектакль аҟнытә авидеонҵамҭа шәахәаԥшыр ҟалоит абра>>

Ахәаԥшцәа рҿаԥхьа актиорцәа ҟазарыла иаадырԥшит аҭоурыхтә хҭыс – ауыблаа рхырҵәара иадҳәалоу алахьеиқәра, ахәыцрақәа. Акыр угәы ҿнакаартә иҟаз аепизодқәа иреиуоуп ауыблаа зықәтәаз ашхәа аҟны, ан иԥсхьаз лхәыҷы длырцәошәа аныҟалҵоз, уи длымхны амшын дарымҭарц азы. Ари аепизод Баграт Шьынқәба иажәеинраала "Шьышь-нани" иалху ашәа аҳәон.

Баграт Шьынқәба ироман "Ацынҵәарах" ала лаҵара 22 азы апремиера мҩаԥысит. Лаҵара 23 рзы Аԥснытәи аҳәынҭқарратә театр аҟны Аҿар ртеатр ақәыргыламҭа арбара еиҭа имҩаԥнагоит. Аспектакль арежиссиор-ақәыргылаҩс дыҟоуп Аҿар ртеатр актиор Алиас Аҩӡба.

Иҵегь афотосахьақәа

 • Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 17:23 14.09.2019
  17:23 14.09.2019

  Аҟәа ақалақь агәадура – Аботаникатә баҳча

  Аботаникатә баҳча даара акыр зхыҵуа Аԥснытәи анаукатә усбарҭоуп. Аҟәа ақалақь агәадура – Аботаникатә баҳча иаҭаауеит хыԥхьаӡара рацәала асасцәа.

  5
  16
 • Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 21:24 25.08.2019
  21:24 25.08.2019

  Ахада иалхра: Аԥсны абжьыҭарақәа шымҩаԥысыз

  Заанаҵтәи адыррақәа рыла, асааҭ 20:00 рызтәи аамҭала рыбжьы арҭеит 56% алхыҩцәа. Зынӡа рыбжьы арҭахьан 61 нызқьи 20-ҩык алхыҩцәа. Алхыҩцәа рсиақәа рҿы иануп 125 нызқьи 875-ҩык алхыҩцәа.

  48
  20
 • Аацытәи аӡхыҽҽа
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 18:44 22.08.2019
  18:44 22.08.2019

  Рымчи рылшеи: Аԥснытәи аӡхыҽҽақәа рыԥшӡара

  Аԥснытәи аӡхыҽҽақәа рҭаара хымԥадатәиуп ҳтәылаҟны зыԥсы зшьо рзы.

  18
  11
 • Аҟәатәи Аиашахаҵаратә уахәамаҟны иаԥылеит Анцәа Иҽеиҭакра аныҳәа
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 19:05 19.08.2019
  19:05 19.08.2019

  Анцәа Иҽеиҭакра аныҳәа

  Нанҳәа 19 рзы Аиашахаҵаратә уахәама иаԥылоит Анцәа Иҽеиҭакра аныҳәа. Уи шьақәдыргылеит Фавор ашьхаҿы Иаса Қьырса иҵаҩцәа рҿаԥхьа Иҽеиҭакра агәалашәаразы.

  17
  11

Ихадоу атемақәа