18:46 31 Хәажәкыра 2020
Ишиашоу ицо аефир
 • USD77.73
 • EUR85.74
Афотосахьақәа

Ааԥын блахкыга Sputnik аҭыхымҭақәа рыҟны

Икьаҿу ахьарԥш аиура
83 0 0
 • Ааԥын блахкыга Аԥсны
 • Ааԥын блахкыга Аԥсны
 • Ааԥын блахкыга Аԥсны
 • Ааԥын блахкыга Аԥсны
 • Ааԥын блахкыга Аԥсны
 • Ааԥын блахкыга Аԥсны
 • Ааԥын блахкыга Аԥсны
 • Ааԥын блахкыга Аԥсны
 • Ааԥын блахкыга Аԥсны
 • Ааԥын блахкыга Аԥсны
 • Ааԥын блахкыга Аԥсны
 • Ааԥын блахкыга Аԥсны
 • Ааԥын блахкыга Аԥсны
 • Ааԥын блахкыга Аԥсны
 • Ааԥын блахкыга Аԥсны
 • Ааԥын блахкыга Аԥсны
 • Ааԥын блахкыга Аԥсны
 • Ааԥын блахкыга Аԥсны
 • Ааԥын блахкыга Аԥсны
 • Ааԥын блахкыга Аԥсны
© Sputnik / Томас Тхайцук
Ааԥын амшын ахь "шәарыцара" ицәырҵуеит аԥсыӡкцәа

Sputnik афотолентаҟны шәахәаԥшырц ишәыдаагалоит зегь реиҳа убла хызкуа ааԥынтәи афотоҭыхымҭақәа.

Ааԥын – Аԥсны реиҳа иԥшӡоу, иззыԥшу аамҭоуп. Аԥсабара еиуеиԥшым шәыгала иҽырбоит, шьыжьнаҵы иуҿахәмаруа амра ашәахәақәа ацәа уалырхуеит.

Ааԥынразы иҿыхоит амшын аԥшаҳәа. Амра иазхьаауаз ауааԥсыра адәахьы идәылҵуеит, амра рҽаҭаны итәоит.

Зегь раасҭа ааԥынра иазыԥшуп ашколхәыҷқәа. Лассы иааиуеит аԥсшьарамш дуқәа.

Иҵегь афотосахьақәа

Ихадоу атемақәа