09:42 16 Жьҭаара 2019
Ишиашоу ицо аефир
 • USD64.25
 • EUR70.85
Афотосахьақәа

Ахада иалхра: Аԥсны абжьыҭарақәа шымҩаԥысыз

Икьаҿу ахьарԥш аиура
Аԥсны аҳәынҭқарра ахада иалхрақәа 2019 (68)
65 0 0
 • Аԥсны ахада иалхрақәа
 • Аԥсны ахада иалхрақәа
 • Аԥсны ахада иалхрақәа
 • Аԥсны ахада иалхрақәа
© Sputnik / Томас Тхайцук
Ахада иалхрақәа мҩаԥысуеит 152 алхырҭатә ҭыԥқәа рҟны, иара убас Москвеи Черкесски, Сҭампыл алхырҭатә ҭыԥ официалла иаартымызт.

Заанаҵтәи адыррақәа рыла, асааҭ 20:00 рызтәи аамҭала рыбжьы арҭеит 56% алхыҩцәа. Зынӡа рыбжьы арҭахьан 61 нызқьи 20-ҩык алхыҩцәа. Алхыҩцәа рсиақәа рҿы иануп 125 нызқьи 875-ҩык алхыҩцәа.

Шьыжьнаҵы ауаа алхрақәа рахь ааира иалагеит, ҭыԥқәак рҿы агәаранқәагьы ыҟан.

Уажәтәи абиуллетенқәа рҟны ахадарахьы акандидатцәеи ахада ихаҭыԥуаҩрахь акандидатцәеи рбиографиақәа анӡам. Аха урҭ ирызку адыррақәа алхырҭатә ҭыԥқәа рҟны икыдуп.

Алхратә процесс аиҭакрақәа алагалан: анацәа адырганҵареи абиуллетенқәа рҟны акандидатцәа рыхьӡқәа рҵәаӷәара аметоди аԥыхын, уажәшьҭа рыбжьы зырҭар ирҭаху акандидат ихьӡ авараҟны адырга ықәдыргылар акәын. Абиуллетенқәа рҟны иарбан акандидатцәа жәҩык рыжәлақәа, иара убасгьы иарбан аграфа "зегьы сырҿагылоуп". Атәылауаҩшәҟәы аҟны абжьыҭаразы аштамп ықәдыргылон.

Аԥсны Аҳәынҭқарра ахада иалхрақәа рҟны абжьыҭаразы алхырҭатә ҭыԥқәа аартын аҭыԥантәи аамҭа асааҭ 8:00 рзы атәыла араионқәа зегьы рҟны. Алхырҭатә ҭыԥқәа аартын асааҭ 20:00 рҟынӡа. Алхырҭатә ҭыԥқәа 152 аартын Аԥсны иахьаҵанакуа, алхырҭатә ҭыԥқәа ҩба аартын Москвеи Черкесски. Сҭампыл алхырҭатә ҭыԥ аадмыртӡеит.

Абжьыҭаразы азин рымоуп зықәра наӡахьоу, аҩнуҵҟатәи атәылауаҩшәҟәы жәытәқәа зыԥсаххьоу Аԥсны атәылауаа зегьы. Иҟоу адыррақәа рыла, алхыҩцәа рхыԥхьаӡара 125 нызқь иреиҳауп.

 

 

Ртәылауаҩратә уалԥшьа нарыгӡеит ахадарахьы акандидатцәагьы. Урҭ зегьы алхырҭатә ҭыԥқәа рҿы иааины, рыбжьы арҭеит. Урҭ ргәалаҟара шыбзиаз, ажәлар алхра иаша шыҟарҵо азы агәыӷра шрымоу рҳәеит.

Аԥсны ахада иалхрақәа ирхылаԥшуеит 60-ҩык инареиҳаны жәларбжьаратәи анаԥшыҩцәа Урыстәыла, Аахыҵ Уаԥстәыла, Лугансктәи жәлар рреспублика, Германиа, Австриа, уб.егь.

Атемақәа:
Аԥсны аҳәынҭқарра ахада иалхрақәа 2019 (68)

Иҵегь афотосахьақәа

 • Инаугурация президента Абхазии
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 10:25 10.10.2019
  10:25 10.10.2019

  Зегьы рзы схадоуп: Рауль Ҳаџьымба имаҵура анагӡарахь инеира

  Аԥсны Аҳәынҭқарра азакәанԥҵара инақәыршәаны атәыла ахада Рауль Ҳаџьымба изинмчра хацыркхеит Аԥсны Апарламент адепутатцәеи Аконституциатә ӡбарҭа аӡбаҩцәеи алархәны иҭоубашьҭаҵара анымҩаԥига ашьҭахь.

  10
  15
 • Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 17:23 14.09.2019
  17:23 14.09.2019

  Аҟәа ақалақь агәадура – Аботаникатә баҳча

  Аботаникатә баҳча даара акыр зхыҵуа Аԥснытәи анаукатә усбарҭоуп. Аҟәа ақалақь агәадура – Аботаникатә баҳча иаҭаауеит хыԥхьаӡара рацәала асасцәа.

  23
  16
 • Аацытәи аӡхыҽҽа
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 18:44 22.08.2019
  18:44 22.08.2019

  Рымчи рылшеи: Аԥснытәи аӡхыҽҽақәа рыԥшӡара

  Аԥснытәи аӡхыҽҽақәа рҭаара хымԥадатәиуп ҳтәылаҟны зыԥсы зшьо рзы.

  35
  11
 • Аҟәатәи Аиашахаҵаратә уахәамаҟны иаԥылеит Анцәа Иҽеиҭакра аныҳәа
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 19:05 19.08.2019
  19:05 19.08.2019

  Анцәа Иҽеиҭакра аныҳәа

  Нанҳәа 19 рзы Аиашахаҵаратә уахәама иаԥылоит Анцәа Иҽеиҭакра аныҳәа. Уи шьақәдыргылеит Фавор ашьхаҿы Иаса Қьырса иҵаҩцәа рҿаԥхьа Иҽеиҭакра агәалашәаразы.

  22
  11

Ихадоу атемақәа