05:22 21 Цәыббра 2020
Ишиашоу ицо аефир
 • USD75.03
 • EUR88.96
 • Аԥсны ахада иалхрақәа
 • Аԥсны ахада иалхрақәа
 • Аԥсны ахада иалхрақәа
 • Аԥсны ахада иалхрақәа
© Sputnik / Томас Тхайцук
Ахада иалхрақәа мҩаԥысуеит 152 алхырҭатә ҭыԥқәа рҟны, иара убас Москвеи Черкесски, Сҭампыл алхырҭатә ҭыԥ официалла иаартымызт.

Заанаҵтәи адыррақәа рыла, асааҭ 20:00 рызтәи аамҭала рыбжьы арҭеит 56% алхыҩцәа. Зынӡа рыбжьы арҭахьан 61 нызқьи 20-ҩык алхыҩцәа. Алхыҩцәа рсиақәа рҿы иануп 125 нызқьи 875-ҩык алхыҩцәа.

Шьыжьнаҵы ауаа алхрақәа рахь ааира иалагеит, ҭыԥқәак рҿы агәаранқәагьы ыҟан.

Уажәтәи абиуллетенқәа рҟны ахадарахьы акандидатцәеи ахада ихаҭыԥуаҩрахь акандидатцәеи рбиографиақәа анӡам. Аха урҭ ирызку адыррақәа алхырҭатә ҭыԥқәа рҟны икыдуп.

Алхратә процесс аиҭакрақәа алагалан: анацәа адырганҵареи абиуллетенқәа рҟны акандидатцәа рыхьӡқәа рҵәаӷәара аметоди аԥыхын, уажәшьҭа рыбжьы зырҭар ирҭаху акандидат ихьӡ авараҟны адырга ықәдыргылар акәын. Абиуллетенқәа рҟны иарбан акандидатцәа жәҩык рыжәлақәа, иара убасгьы иарбан аграфа "зегьы сырҿагылоуп". Атәылауаҩшәҟәы аҟны абжьыҭаразы аштамп ықәдыргылон.

Аԥсны Аҳәынҭқарра ахада иалхрақәа рҟны абжьыҭаразы алхырҭатә ҭыԥқәа аартын аҭыԥантәи аамҭа асааҭ 8:00 рзы атәыла араионқәа зегьы рҟны. Алхырҭатә ҭыԥқәа аартын асааҭ 20:00 рҟынӡа. Алхырҭатә ҭыԥқәа 152 аартын Аԥсны иахьаҵанакуа, алхырҭатә ҭыԥқәа ҩба аартын Москвеи Черкесски. Сҭампыл алхырҭатә ҭыԥ аадмыртӡеит.

Абжьыҭаразы азин рымоуп зықәра наӡахьоу, аҩнуҵҟатәи атәылауаҩшәҟәы жәытәқәа зыԥсаххьоу Аԥсны атәылауаа зегьы. Иҟоу адыррақәа рыла, алхыҩцәа рхыԥхьаӡара 125 нызқь иреиҳауп.

 

 

Ртәылауаҩратә уалԥшьа нарыгӡеит ахадарахьы акандидатцәагьы. Урҭ зегьы алхырҭатә ҭыԥқәа рҿы иааины, рыбжьы арҭеит. Урҭ ргәалаҟара шыбзиаз, ажәлар алхра иаша шыҟарҵо азы агәыӷра шрымоу рҳәеит.

Аԥсны ахада иалхрақәа ирхылаԥшуеит 60-ҩык инареиҳаны жәларбжьаратәи анаԥшыҩцәа Урыстәыла, Аахыҵ Уаԥстәыла, Лугансктәи жәлар рреспублика, Германиа, Австриа, уб.егь.

Атемақәа:
Аԥсны аҳәынҭқарра ахада иалхрақәа 2019 (68)

Иҵегь афотосахьақәа

 • Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 21:00 01.09.2020
  21:00 01.09.2020

  Адырра амш: аҟәатәи ашколқәа рҵаҩцәа

  2020 шықәсазы аԥснытәи ашколқәа ирыдыркылеит ҩ-нызқьи бжаки инареиҳаны актәи акласс аҵаҩцәа. Ари ахыԥхьаӡара макьана цәыббра 15 рҟынӡа аҽаԥсахлоит, актәи аклассаа рсиа иацлалоит азы.

  17
  13
 • Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 15:55 24.08.2020
  15:55 24.08.2020

  Ашьхараҿы аԥсшьара: аԥхынтәи Ауадҳара аԥшӡара

  Ауадҳара — Аԥсны ашьхараҿы илеиуа ӡиасуп, иара убас ашьхаратә бальнеологиатә курортуп, уи амшын инахыкны 1650—1700 метра иҳараку аҭыԥ аҿы иҟоуп, аӡиа Риҵаҟынтәи 18 километра аҩадахьы.

  19
  16
 • Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 20:41 05.08.2020
  20:41 05.08.2020

  Игәышьҭыхгоу аланарԥшыра: ансамбль "Кавказ" аконцерт шымҩаԥысыз

  Кандид Ҭарба ихьӡ зху жәлар рыкәашаратә ансамбль "Кавказ" аконцерт мҩаԥысит Аԥснытәи аҳәынҭқарратә филармониаҟны нанҳәа 4 рзы. Ихамышҭыхәу аконцерт аимгеимцарақәа шәыдаагалоит Sputnik афотолентаҿы.

  90
  13
 • Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 13:49 31.07.2020
  13:49 31.07.2020

  Раԥхьатәи аихшьалақәа: Аԥсны ахәбатәи ахада имшқәа шәкы рхаҿра

  Аԥсны ахәбатәи ахада Аслан Бжьаниа инапынҵақәа рынагӡара далагеит мшаԥымза 23 инаркны. Атәыла ахадас иусура мшышәк ахыҵит, реиҳа иалкаау ахҭысқәа - Sputnik афотоҭыхымҭақәа рҟны.

  30
  14

Ихадоу атемақәа