05:53 21 Цәыббра 2020
Ишиашоу ицо аефир
 • USD75.03
 • EUR88.96
Афотосахьақәа

Аџыш, арзҩыдатәга: аԥсуаа ахада дшалырхуа

Икьаҿу ахьарԥш аиура
Аԥсны ахада иалхрақәа -2020 (125)
34 0 0
© Sputnik / Томас Тхайцук
Хәажәкыра 22 рзы Аԥсны ахада иеиҭалхраан абжьыҭара мҩаԥысуеит Аԥсны аҩнуҵҟеиԥш Москвеи Черқьесски.

Аԥсны Аҳәынҭқарра ахада иалхрақәа мҩаԥысит амҽыша, хәажәкыра 22 рзы алхырҭатә ҭыԥқәа 152 рҿы. Москвеи Черқьесски иаартын алхырҭатә ҭыԥқәа акака. Ахадарахьы иқәгылан акандидатцәа хҩык.

Аԥсны ахада иалхрақәа рымҩаԥгаразы аус зуаз алхырҭатә ҭыԥқәа адыркит асааҭ 20:00 рзы.

Зынӡа атәылаҟны абжьыҭара мҩаԥысуан алхырҭатә ҭыԥқәа 152 рҿы, иара убас Москвеи Черқьесски Аԥсны атәылауаа рыбжьы арҭар рылшон. Зынӡа абжьыҭаразы азин рымоуп 127 нызқьи 232-ҩык алхыҩцәа

Алхырҭатә ҭыԥқәа зегьы еицҿакны иаартын асааҭ 8:00 рзы. Алхратә комиссиа хада адыррақәа рыла, асааҭ 12:00 рзы Аԥсны ахы-аҵыхәа рыбжьы арҭахьан 23,78% алхыҩцәа, асааҭ 15:00 рзы ауаа рааишьа иартәеит 43,29%, 18:00 рзы – 58,85%. Алхрақәа шьақәгылеит ҳәа рылаҳәан.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

 

 

Атемақәа:
Аԥсны ахада иалхрақәа -2020 (125)

Иҵегь афотосахьақәа

 • Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 21:00 01.09.2020
  21:00 01.09.2020

  Адырра амш: аҟәатәи ашколқәа рҵаҩцәа

  2020 шықәсазы аԥснытәи ашколқәа ирыдыркылеит ҩ-нызқьи бжаки инареиҳаны актәи акласс аҵаҩцәа. Ари ахыԥхьаӡара макьана цәыббра 15 рҟынӡа аҽаԥсахлоит, актәи аклассаа рсиа иацлалоит азы.

  17
  13
 • Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 15:55 24.08.2020
  15:55 24.08.2020

  Ашьхараҿы аԥсшьара: аԥхынтәи Ауадҳара аԥшӡара

  Ауадҳара — Аԥсны ашьхараҿы илеиуа ӡиасуп, иара убас ашьхаратә бальнеологиатә курортуп, уи амшын инахыкны 1650—1700 метра иҳараку аҭыԥ аҿы иҟоуп, аӡиа Риҵаҟынтәи 18 километра аҩадахьы.

  19
  16
 • Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 20:41 05.08.2020
  20:41 05.08.2020

  Игәышьҭыхгоу аланарԥшыра: ансамбль "Кавказ" аконцерт шымҩаԥысыз

  Кандид Ҭарба ихьӡ зху жәлар рыкәашаратә ансамбль "Кавказ" аконцерт мҩаԥысит Аԥснытәи аҳәынҭқарратә филармониаҟны нанҳәа 4 рзы. Ихамышҭыхәу аконцерт аимгеимцарақәа шәыдаагалоит Sputnik афотолентаҿы.

  90
  13
 • Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 13:49 31.07.2020
  13:49 31.07.2020

  Раԥхьатәи аихшьалақәа: Аԥсны ахәбатәи ахада имшқәа шәкы рхаҿра

  Аԥсны ахәбатәи ахада Аслан Бжьаниа инапынҵақәа рынагӡара далагеит мшаԥымза 23 инаркны. Атәыла ахадас иусура мшышәк ахыҵит, реиҳа иалкаау ахҭысқәа - Sputnik афотоҭыхымҭақәа рҟны.

  30
  14

Ихадоу атемақәа