01:11 09 Ԥхынгәы 2020
Ишиашоу ицо аефир
 • USD71.24
 • EUR80.41
Афотосахьақәа

Аџыш, арзҩыдатәга: аԥсуаа ахада дшалырхуа

Икьаҿу ахьарԥш аиура
Аԥсны ахада иалхрақәа -2020 (125)
34 0 0
© Sputnik / Томас Тхайцук
Хәажәкыра 22 рзы Аԥсны ахада иеиҭалхраан абжьыҭара мҩаԥысуеит Аԥсны аҩнуҵҟеиԥш Москвеи Черқьесски.

Аԥсны Аҳәынҭқарра ахада иалхрақәа мҩаԥысит амҽыша, хәажәкыра 22 рзы алхырҭатә ҭыԥқәа 152 рҿы. Москвеи Черқьесски иаартын алхырҭатә ҭыԥқәа акака. Ахадарахьы иқәгылан акандидатцәа хҩык.

Аԥсны ахада иалхрақәа рымҩаԥгаразы аус зуаз алхырҭатә ҭыԥқәа адыркит асааҭ 20:00 рзы.

Зынӡа атәылаҟны абжьыҭара мҩаԥысуан алхырҭатә ҭыԥқәа 152 рҿы, иара убас Москвеи Черқьесски Аԥсны атәылауаа рыбжьы арҭар рылшон. Зынӡа абжьыҭаразы азин рымоуп 127 нызқьи 232-ҩык алхыҩцәа

Алхырҭатә ҭыԥқәа зегьы еицҿакны иаартын асааҭ 8:00 рзы. Алхратә комиссиа хада адыррақәа рыла, асааҭ 12:00 рзы Аԥсны ахы-аҵыхәа рыбжьы арҭахьан 23,78% алхыҩцәа, асааҭ 15:00 рзы ауаа рааишьа иартәеит 43,29%, 18:00 рзы – 58,85%. Алхрақәа шьақәгылеит ҳәа рылаҳәан.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

 

 

Атемақәа:
Аԥсны ахада иалхрақәа -2020 (125)

Иҵегь афотосахьақәа

 • Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 19:35 29.06.2020
  19:35 29.06.2020

  Аԥсҭазаара ду ахь ашьаҿеихгара: Аԥсны ашколқәа рҿы аҵыхәтәантәи аҵәҵәабжьы

  Сынтәа иҟаз аԥкрақәа ирыхҟьаны Аԥснытәи ашколхәыҷқәа апроблемақәа жәпакы рызцәырҵит. Рхала аԥышәарақәа рҽахьырзыҟарҵоз адагьы, акыр ргәы иҵхон аҵыхәтәантәи аҵәҵәабжьи аушьҭымҭацәа рыхәылԥази ҟало-иҟамло азҵаара.

  23
  9
 • Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 16:01 26.06.2020
  16:01 26.06.2020

  Аҟармаратәи аӡхыҽҽақәа: ашахтиортә ҳабла аԥшӡара

  Тҟәарчал, ашахтиортә ҳабла Аҟармара х-ӡхыҽҽак ыҟоуп – "Иԥшьоу", "Ирина", "Адау". Ақалақь Тҟәарчалынтә аԥсабаратә цәырҵрақәа рҟынӡа 12 километр бжьоуп.

  22
  15
 • Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 14:22 24.06.2020
  14:22 24.06.2020

  Аиааира Ду аҳаҭыраз: Ашҭа ҟаԥшь аҿы апарад шымҩаԥысыз

  Ашҭа ҟаԥшь аҿы, Аџьынџьтәылатә еибашьра Ду аҿы Аиааира 75 шықәса ахыҵра аҳаҭыраз имҩаԥгаз апарад хыркәшоуп. Аныҳәаҟынтә иреиӷьу аҭыхымҭақәа Sputnik афотонҵамҭаҟны.

  15
  27
 • Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 12:22 24.06.2020
  12:22 24.06.2020

  Илегендахаз: 1945 шықәсазтәи раԥхьатәи Аиааира Апарад

  75 шықәса раԥхьа Москва, Ашҭа Ҟаԥшь аҟны имҩаԥысит раԥхьатәи апарад, уи адунеи аҟны зегь реиҳа зымҽхак духаз, ауаа ргәалашәараҿы иаанхаз акәхеит. Иара Аџьынџьтәылатә еибашьра Ду аҿы СССР афашисттә Германиа иахьаиааиз иазкын. Аҭоурыхтә кадрақәа - Sputnik афотонҵамҭаҿы.

  20
  19

Ихадоу атемақәа