13:54 02 Хәажәкыра 2021
Ишиашоу ицо аефир
 • USD74.58
 • EUR89.57
Афотосахьақәа

Ажәытәи аҿатәи ахьеиларсу: Аԥсны Асахьаҭыхыҩцәа реидгыла аиубилеи азы

Икьаҿу ахьарԥш аиура
28 0 0
© Sputnik / Томас Тхайцук
Баҭал Џьапуа. "Ӡыгәҭа", 2019 ш.

Жәабран 10, 1941 шықәсазы Аԥснытәи АССР аҿы еиҿкаан Асахьаҭыхыҩцәа рреспубликатә еидгыла. Шәахәаԥшырц ишәыдаагалоит иахьа Аԥсны Асахьаҭыхыҩцәа реидгыла иалоу аԥсуа сахьаҭыхыҩцәақәак рнапы иҵыҵыз ҭыхымҭақәак.

Хықәкыла аԥсуа сахьаҭыхыҩцәа рхы еидкыланы аиҿкаара аԥырҵахьан уи аԥхьагьы, 1939 шықәса ажьырныҳәамзазы. Усҟан уи еиҿкаан Аҟәатәи Асахьаҭыхратә училишье арҵаҩцәа раԥшьгарала. Официалла СССР Асахьаҭыхыҩцәа реидгылеи егьырҭ асовет республикақәа реидгылақәеи рыҽрымаданы аусура иалагеит жәабран 10, 1941 шықәса рзы.

Иахьа Аԥсны Аҳәынҭқарра Асахьаҭыхыҩцәа реидгыла - ари аҟазаратә уаажәларратә еиҿкаароуп, уи аҩнуҵҟа хатәгәаԥхарала рҽеидыркылоит Аԥсны апрофессионалтә сахьаҭыхыҩцәеи аҟазараҭҵааҩцәеи.

Асахьаҭыхыҩцәа реидгыла аиубилеи иазку атекст шәаԥхьар ҟалоит абра:

Иҵегь афотосахьақәа

 • Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 13:49 02.03.2021
  13:49 02.03.2021

  Аҵх лашьца зыркаҷҷо: адунеи ақалақьқәа рҿы амза шылашо

  Амза - аҵх еиқәара зырлашо, шәахәа хаала икаҷҷо, узырхәыцуа, угәы еиззырҳауа, зны-зынла уагьзыршәо жәҩантә цәырҵроуп. Шәахәаԥш Sputnik ишәзеизнагаз адунеи еиуеиԥшым акәакьқәа рҟны аӡын анҵәамҭазы акадр иақәшәаз амза афотосахьақәа.

  1
  9
 • Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 13:20 25.02.2021
  13:20 25.02.2021

  Аси ашәҭқәеи, амреи амшыни: аԥснытәи аӡын асахьақәа

  Аԥсны аӡынра усҟак аҽарӷьеҩӡом. Убас сынтәагьы агаҿа иахьаҵанакуа асы маҷк ауп иахьықәнарҳәҳәаз, ашьхарақәа иахьрыԥну еиҳа иауит. Шәахәаԥш Sputnik ишәзеизнагаз сынтәатәи аӡын афотосахьақәа.

  13
  11
 • Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 15:56 19.02.2021
  15:56 19.02.2021

  Аҭоурых асценаҿы: амоноспектакль "Ацынҵәарах" шықәдыргылаз

  Баграт Шьынқәба ироман "Ацынҵәарах" ала иқәыргылаз амоноспектакль ддырбеит Ф.Искандер ихьӡ зху Аурыс ҳәынҭқарратә драматә театр аҿы жәабран 18 рзы.

  27
  12
 • Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 16:46 16.02.2021
  16:46 16.02.2021

  Ақәра ду, ақәра ԥшӡа: аԥснытәи абыргцәа рхаҿсахьақәа

  Sputnik Аԥсны еиднакылеит ақәра рацәа нызҵыз аԥсуа быргцәа рфотосахьақәа. Еиуеиԥшым аамҭақәа рзы иҭыхыз абыргцәа рфотосахьақәа рымоуп Гәдоуҭеи Аҟәеи рмузеиқәеи, Аԥсны жәлар рҟазаратә центри, иара убас ақәра рацәа нызҵыз рҭаацәеи.

  50
  16

Ихадоу атемақәа