01:08 30 Ԥхынгәы 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD73.19
  • EUR86.86
Афотосахьақәа

Забацәа рус хацзыркыз: кәтолтәи ачаирҭа аԥсҭазаара ҿыц

Икьаҿу ахьарԥш аиура
29 0 0
© Sputnik / Акоп Кущян
Кәтолтәи арԥыс қәыԥш Лаша Блабба иабацәа рус хациркит.

Sputnik Аԥсны аҭыхратә гәыԥ аҭааит Кәтол ақыҭа, араҟа инхо арԥыс қәыԥш ихациркит уаанӡа иабацәа рнапы злакыз ачаи аарыхра.

Кәтол ақыҭан ииз Лаша Блабба игәыгәҭажьны иҟаз ҩ-гектарак ачаиҭра рыцқьаны сынтәа аусуцәа адиԥхьалеит. Асовет аамҭақәа рзын аԥсуа чаи ахԥша аныҳаракыз, Лаша иаби иабдуи ачаи аарыхра рнапы алакын. Аус руан Кәтолтәи ачаи фабрикаҿы.

Лаша иажәақәа рыла, аҵыхәтәантәи хышықәса рыҩнуҵҟа ҳҳәынҭқарра ачаи аха амаӡамызт. Ачаирҭақәа еиуыжьын, афабрика аҟны амыругақәа зынӡа иажәхьан. Аха арԥыс қәыԥш ииӡбоит иҭаацәа рнапы злакыз аус ахацыркра. Сынтәа ҩ-гектарк ачаирҭа аус адиулеит, амӷра зхаԥахахьаз 60 цәаҳәа ачаи  ирыцқьеит. Аусуцәа адыԥхьалан ачаи ахыхра иалагеит. Абарҭ аусурақәа зегьы Лаша ихатәы харџьқәа рыла инаигӡеит, уи 80 нызқь мааҭ рҟынӡа изтәеит.

Аиҳарак ачаи хызхуа аҭыԥанҭәи ауааԥсыра роуп, аха зны-зынла иҟалалоит егьырҭ ақыҭақәа рҟынтәи ианааҳгогьы, избанзар зегьы ирҭахӡам ари аҩыза аџьабаа. Аусуцәа ачаи ахыхра иалагоит ашьыжь асааҭ фба инаркны ахәылбаҽха асааҭ фба рҟынӡа, аԥсшьара рымоуп ҩ-сааҭк.

Ачаи ахкы зеиԥшроу иахәаԥшны кьылак азын 100-150 мааҭ ршәоит. Ҽнак ала аӡәы 20-25 кьыла иҟәшәар илшоит.

Лаша аԥхьаҟа игәы иҭоуп ачаирҭа ацҵара 10 гектарк рҟынӡа, ачаи зырԥшшо амаруга аахәаны ихатәы чаи ацәыргара. Уи анагӡараз  иаҭаху аԥара азын  аҳәынҭқарраҟынтәи ацхыраара иҭаххоит.

 

 

Иҵегь афотосахьақәа

Ихадоу атемақәа