18:37 25 Жәабран 2018
Аҟәа+ 12°C
Ишиашоу ицо аефир
Аԥсны ақыҭанхамҩа аминистр Даур Ҭарба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Ҭарба: арахәааӡарҭа азы 200 гектар адгьыл рырҭеит

Арадио
Икьаҿу ахьарԥш аиура
14 0 0

Аԥсны ақыҭанхамҩа аминистр Даур Ҭарба Sputnik арадиостудиаҿы далацәажәеит ареспубликаҿы арахәааӡара аҟны иҟоу аҭагылазаашьа зеиԥшроу атәы.

 

"Арахәааӡарҭа азы 200 гектар адгьыл рырҭеит Очамчыра араион аҟны, убра ихкааны акомплекс аргылара иаҿуп. Урҭ аплан дукәа рымоуп, ԥшь-нызқь рҟынӡа арахә ааргарц рҭахуп, иара убас азауадқәа дыргыларц рҭахуп. Ахш ахьҭарцәо, ахарҵәы, ашә ахьыҟарҵо. Убри аҩыза акомплекс аргылара ргәы иҭоуп ахарџь рацәаны изҭаххо", — азгәеиҭеит Даур Ҭарба.

 

 

Инарҭбааны ажәабжь шәаԥхьар ҟалоит абра

Ихадоу атемақәа