07:55 19 Рашәара 2018
Ишиашоу ицо аефир
  • USD63.48
  • EUR73.48
Карате азы афедерациа ахада, Жәлар Реизара адепутат Ахра Абыхәба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Абыхәба: Аԥсны зныкгьы имаац Ҟазахсҭантәи акоманда алахәхоит

Арадио
Икьаҿу ахьарԥш аиура
11 0 0

Карате азы афедерациа ахада, Жәлар Реизара адепутат Ахра Абыхәба дазааҭгылеит нанҳәа 12-13 рзы имҩаԥысраны иҟоу зымҽхак ҭбаау аҽазыҟаҵарақәа, иара убас нанҳәа 13 рзы имҩаԥысуа жәларбжьаратәи атурнир карате-до азы.

"Аԥсны Афырхаҵа Владимир Анцупов раԥхьатәи сазыҟаҵаҩ иоуп, убри ихьӡалоуп нанҳәа 13 рзы атурнир шымҩаԥаҳгогьы. Урыстәылатәи акомандақәа реиԥш атурнир иалахәхоит Аԥсны зныкгьы имаац Ҟазахсҭантәи акоманда", — иҳәеит Абыхәба.

Ихадоу атемақәа