14:51 25 Жәабран 2018
Аҟәа+ 12°C
Ишиашоу ицо аефир
Леонид Чамагуа
© Sputnik / Томас Тхайцук

Чамагәуа афонд "Азҳара" аусура иазкны: еиԥҟьарада ацхыраара ҟанаҵоит

Арадио
Икьаҿу ахьарԥш аиура
7301

Иахьазы афонд ахь ашәҟәқәа алырҵахьеит 285 ҭаацәара, урҭ рахьынтә 244 ацхыраара роухьеит.

"Аханатә ҳара иаҳҭахын 100 нызқь мааҭ рыдагьы, ахәыҷы данииуа шықәсык аҩнуҵҟа есымза ацхыраара иоуларц, аха уи залмыршахеит. Макьаназы фымз рыҩнуҵҟа ауп аԥара шроуа",  — иҳәеит Леонид Чамагәуа  

Шәазыӡыҩрла Sputnik Аԥсны арадио ишиашоу ицо аефир, асааҭ 18:00 рзы.


Ихадоу атемақәа