07:55 25 Лаҵара 2018
Аҟәа+ 19°C
Ишиашоу ицо аефир
Тимур Ампар
© Sputnik / Томас Тхайцук

Ҭеимыр Амԥар: Калдахәара ақыҭа анхацәа ӡыла еиқәыршәоуп

Арадио
Икьаҿу ахьарԥш аиура
21 0 0

Калдахәара ақыҭаҿы аӡымҩангагатә цәаҳәақәа рышьҭаҵара хырқәшоуп, анхацәа ргәараҭақәа рыҟны аӡы неиртә еиԥш иҟаҵоуп, иҳәеит арадио Sputnik амҩаԥгаҩ Алхас Манаргиа ҭелла даниҿцәажәоз ақыҭа ахада Ҭеимыр Амԥар.

"Калдахәара ақыҭа анхацәа акыр шықәса аӡы аархәон. Иахьазы, Гәдоуҭа араион ахада Руслан Ладариа ибзоурала аӡымҩангагатә цәаҳәақәа шьҭаҵоуп, аӡеизгарҭа  ҿыц ргылоуп",- иҳәеит Амԥар.

Шәазыӡыҩрла Sputnik Аԥсны арадио ишиашоу ицо аефир, асааҭ 18:00 рзы.

Ихадоу атемақәа