Микрофон  - Sputnik Аҧсны
Арадио

Ҭеимыр Амԥар: Калдахәара ақыҭа анхацәа ӡыла еиқәыршәоуп

© Sputnik / Томас ТхайцукТимур Ампар
Тимур Ампар - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Калдахәара ақыҭаҿы аӡымҩангагатә цәаҳәақәа рышьҭаҵара хырқәшоуп, анхацәа ргәараҭақәа рыҟны аӡы неиртә еиԥш иҟаҵоуп, иҳәеит арадио Sputnik амҩаԥгаҩ Алхас Манаргиа ҭелла даниҿцәажәоз ақыҭа ахада Даур Амԥар.

Ҭеимыр Амԥар Калдахәара аӡеизгарҭа  ҿыц аргылара иазкны
"Калдахәара ақыҭа анхацәа акыр шықәса аӡы аархәон. Иахьазы, Гәдоуҭа араион ахада Руслан Ладариа ибзоурала аӡымҩангагатә цәаҳәақәа шьҭаҵоуп, аӡеизгарҭа  ҿыц ргылоуп",- иҳәеит Амԥар.

Шәазыӡыҩрла Sputnik Аԥсны арадио ишиашоу ицо аефир, асааҭ 18:00 рзы.

Ажәабжьқәа зегьы
0