03:09 17 Рашәара 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD72.03
  • EUR87.35

Џьапуа: аҳәынҭқарраҟны хырхарҭас иҟоу зегьы аҭҵаарадырра шьаҭас ирымазароуп

Арадио
Икьаҿу ахьарԥш аиура
2610

Аԥсны аҭҵаарадыррақәа ракадемиа ахадас иалху Зураб Џьапуа арадио Sputnik аҟны иҳәеит аҵарауаа иааиуа ахәышықәсазы ҩаԥхьа агәрагара ахьирҭаз агәырӷьара аасҭа аҭакԥхықәра рацәа иднаҵоит ҳәа.

Абҵара 28 Аԥсны аҭҵаарадыррақәа  ракадемиа азеиԥш еизараҟны академиа ахадас деиҭалырхит афилологиатә ҭҵаарадыррақәа рдоктор, академик Зураб Џьапуа. Аԥсны ахада иусԥҟала уи икандидатура шьақәырӷәӷәароуп.

Џьапуа: аҳәынҭқарраҟны хырхарҭас иҟоу зегьы аҭҵаарадырра шьаҭас ирымазароуп

"Академиа иалоу ҳҵарауаа абжьы сырымҭазҭгьы даара сеигәырӷьон ҳәа шәасҳәар шәысжьеит, аха аҭакԥхықәра исыднаҵо рацәаӡоуп. Алхрақәа рҟны абжьыҭиишьа иснарбеит сыгәра шырго, уи даара акраҵанакуеит са сзы, аха агәырӷьара аасҭа аҭакԥхықәра еиҳауп", — иҳәеит Џьапуа арадио Sputnik Аԥсны аефираҿ.

Иара иазгәеиҭеит  аҳәынҭқарра аҩныҵаҟа аҭҵаарадырра зегьынџьара шьаҭас иҟазароуп ҳәа.

"Ҳаамҭазтәи аԥсуа ҳәынҭқарра ашьаҭаркҩы   Владислав Арӡынба аибашьра анеилга, ҩымз ааҵуаны академиа аиҿкааразы аусԥҟа инапы аҵеиҩит. Уи иаанаго ҳаԥсҭазаара аганқәа зегьы аҭҵаарадырра шьаҭас ирымазароуп ауп", — ҳәа азгәеиҭеит Џьапуа.

Ихадоу атемақәа