08:28 17 Абҵара 2019
Ишиашоу ицо аефир
  • USD63.89
  • EUR70.41
Аԥсны Аҭагылазаашьа ҷыдақәа рминистр Лев Кәыҵниа
© Sputnik / Томас Тхайцук

Лев Кәыҵниа: ашкол амцарцәараз ҳамчқәа зегьы еибыҭоуп

Арадио
Икьаҿу ахьарԥш аиура
Аҟәатәи ашкол абылра (15)
4610

Пушкин ихьӡ зху Аҟәатәи аҩбатәи абжьаратә школ амцакра зыхҟьаз макьана еилкаам ҳәа Sputnik адырра аиҭеит Аԥсны Аҭагылазаашьа ҷыдақәа рминистр Лев Кәыҵниа.

"Аҷаԥшьаратә пункт ахь аҭел иасит асааҭ 6:40 рзы ашкол амца акуп ҳәа. Ҳанааи ахыбра амца акхьан. Аҟәеи Аҟәа араиони, Аҳабла Ҿыц аҟнытәи 150-ҩык амцарцәаҩцәа аҭыԥан аус руеит. Жәа-машьынак инареиҳаны аус руеит. Ашкол ахыб блит, аха ауадақәа еиқәҳархеит. Ашкол аԥхасҭа иаиуз атәы аҳәара макьана иуадаҩуп, изыхҟьазгьы еилкаам", - иҳәеит Кәыҵниа.

Шәазыӡырҩла арадио Sputnik Аԥсны аефир.

Атемақәа:
Аҟәатәи ашкол абылра (15)

Ихадоу атемақәа