02:30 16 Абҵара 2019
Ишиашоу ицо аефир
  • USD63.89
  • EUR70.41
Анри Гәымба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Гәымба: сҳақьымхар рҭахын сҭаацәа, аха амузыка аиааит

Арадио
Икьаҿу ахьарԥш аиура
31 0 0

Ашәа аԥҵаҩы, апродиусер Анри Гәымба арадио Sputnik аефир аҟны еиҭеиҳәеит изанааҭ шалихыз атәы.

"Сара сҭаацәа уҳақьымхароуп рҳәан, аҵара сҭарҵеит. Ԥшьышықәса аҵара сҵеит, аха амузыка аиааит. Мчыла ауаҩы акахьы дузаагаӡом. Амала амузыка бзиа ишубо анеилукаауа, насгьы иҟауҵо ауаа ианыргәаԥхо, уи амҩахь унанагоит", - иҳәеит Гәымба.

Шәазыӡырҩы аудио. Иаҳа инарҭбаау анҵамҭа шәаҳар шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҟны.

Ихадоу атемақәа