00:56 13 Ԥхынгәы 2020
Ишиашоу ицо аефир
  • USD71.23
  • EUR80.27

Ешба Леонид Ԥкин изы: аибашьра анеилгалак аԥырра деҭалагарц игәы иҭан

Арадио
Икьаҿу ахьарԥш аиура
2210

Ԥхынгәы 5 рзы Аԥсны Афырхаҵа, аԥырҩы Леонид Ԥкин иԥсы ҭазҭгьы ихыҵуазаарын 70 шықәса. Аԥырҩы арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы дигәалаиршәеит иҩыза, аинрал-леитенант, Аԥсны афырхаҵа Виачеслав Ешба.

Ешба Леонид Ԥкин изы: аибашьра анеилгалак аԥырра деиҭалагарц игәы иҭан

"Қыҭак ҳаицалҵит, ҳзылгаз аҵараиурҭагьы акоуп. Аҟәатәи аҳаиртә баӷәазаҿы аус еицаауан. Иара аԥырра далагеит АН-2 рҿы, Асовет мчра еилаҳаанӡа Аҟәа иҳамаз Ту-134 аҿы дԥыруан. Уи командирс даман. Иара ашкол дынҭаз аахыс дҿырԥшыган, аҵара ҵара бзиа ибон, игәы былуан, иҩызцәа даара пату рықәиҵон", - игәалаиршәоит Ешба. 

Аџьынџьтәылатәи еибашьра ианалага иара Аԥсныҟа дхынҳәит ԥырҩык иаҳасабала, ацхыраара ҟаиҵарцаз.

"Аибашьра ианалага аамҭазы иара дымԥыруеижьҭеи акрааҵуан, аха дааит Аԥсныҟа. Ҳара аџьаԥҳаны аагаразы, афронт ацхыраара аҭаразы, Тҟәарчали Ӷәдоуҭеи ҳабжьан. Аибашьраҿы иара ҿыц аԥырра далагеит, имҵар амуит. Аибашьра анеилгалак деиҭахынҳәырц игәы иҭан, аха игәҭакы намӡеит. Рашәарамза 14 рзы авертолиот Ми-8 аҿы иара аҩбатәи аԥырҩыс дыҟан. Усҟантәи аамҭаз аоперациақәа ҟаларын иҟан, абџьар аагаразы уахынлан акәын ианыԥыруаз. Тҟәарчалынтә ишаауаз Марыхә акаҵәарҿы иҭадырхеит. Уи аҽны дара ицҭахеит Игорь Мозговои, Игорь Монтаи, Рудик Ҭарба", - еиҭеиҳәеит Ешба.

Инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩы арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы.    

Ихадоу атемақәа