09:57 23 Нанҳәа 2019
Ишиашоу ицо аефир
  • USD65.62
  • EUR72.83
© Sputnik / Томас Тхайцук

Ашәба: аԥсуаа еснагь ҳаззықәԥоз ҳбызшәеи, ҳбираҟи, ҳҳәынҭқарреи амшқәа - иԥшьоу мшуп

Арадио
Икьаҿу ахьарԥш аиура
2410

Абираҟ амш иазкны Аҟәа амшын аԥшаҳәаҿы еиҿкаахо аныҳәатә усмҩаԥгатәқәа арадио Sputnik аефир аҿы еиҭеиҳәеит Аԥсуаҭҵааратә институт аиҳабы, Аԥсуа-абаза жәлар рконгресс Иреиҳаӡоу Аилак алахәыла Арда Ашәба.

"Дарбанзаалакгьы абираҟ иану шану, уи шҳауз ҳдыруазар ҳақәнагоуп, агимн анаҳәо доусы ишьапԥынҵа дықәгыланы дӡырҩыртә еиԥш, игәаҵаҟынӡа инеиртә еиԥш иамоу аҵакы дышхәыҷу илааӡара аҭахуп. Ҳара еснагь ҳаззықәԥоз ҳбызшәеи, ҳбираҟи, ҳҳәынҭқарреи амшқәа иԥшьоу мшны иазгәаҭатәуп. Аԥсшәеи аԥсуа ҳәынҭқарреи еидыхшьа шамам атәы шьақәырӷәӷәатәуп уажәнатә", - ҳәа азгәеиҭеит Ашәба.

Аԥсуа-абаза жәлар рконгресс Иреиҳаӡоу Аилак алахәыла еиҭеиҳәеит Аҟәа амшын аԥшаҳәаҿы имҩаԥгахо аусмҩаԥгатәқәа ртәы.

"Асааҭ 19:00 рзы излаго аусмҩаԥгатә даара аинтерес аҵоуп ахәыҷы инаиркны аду иҟынӡа. Аԥсыуа маҭәала инеиуа, аҵәыџь мца кны, абираҟ аԥхьа иргыланы, ахәыҷқәа ирбо ҳбираҟ, адунеи ахьынӡанаӡааӡо аԥсуа-абаза зхылоу зегьы аӡәны аԥсуа ҳәынҭқарра шьаҟас ишаҵагылоу аршаҳаҭуеит", - ҳәа азгәеиҭеит Ашәба.

Инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы.

Иара убас шәаԥхьар шәылшоит:

Ихадоу атемақәа