02:16 10 Нанҳәа 2020
Ишиашоу ицо аефир
  • USD73.64
  • EUR87.17

Аргәын еиҭеиҳәеит ахәыҷтәы лагер аиҿкааразы Чхәарҭал залхыз

Арадио
Икьаҿу ахьарԥш аиура
33 0 0

30-ҩык "Кьараз" хылаԥшра зырҭо ахәыҷқәа рзы Тҟәарчал араион аҿы еиҿкаауп ахәыҷтәы лагер. Ари аҭыԥ залхыз арадио Sputnik Аԥсны иазеиҭеиҳәеит Агәыҳалалратә еиҿкаара "Кьараз" анагӡаратә директор Кадыр Аргәын.

Аргәын еиҭеиҳәеит ахәыҷтәы лагер аиҿкааразы Чхәарҭал залхыз

"Ара ашьхақәа имарианы урызнеиртә еиԥш аҭагылазаашьа ыҟоуп. Алагер ахьыҟоу аҭыԥ маншәалоуп ацәаразы, аԥсшьаразы, аԥсабарахь ацаразы. Ара ирацәоуп аҭоурыхтә ҭыԥқәа, ахәыҷқәа ирзеиҭоуҳәар ауеит иҳамоу. Ара игылоуп аԥсуаа баа, уи VII ашәышықәса иаҵанакуеит. Аҭоурыхҭҵааҩ иҳацыз ахәыҷқәа ирзеиҭеиҳәеит уи аҭоурых, ақыҭа ахаҭа аҭоурых. Ҳахьыҟоу аҭыԥ аҟынтә ақалақьгьы ааигәоуп, џьаракы ааҟаларагьы, иаразнак ахәышәтәырҭа аҟынӡа инеиртә еиԥш алшара ыҟоуп", - ҳәа азгәеиҭеит Аргәын.   

Инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы.

Ихадоу атемақәа