16:37 29 Ажьырныҳәа 2020
Ишиашоу ицо аефир
  • USD62.39
  • EUR68.68

Џьынџьиа Очамчыратәи аҩбатәи ашкол азы: иарбаз аҿҳәаразы аҵарашықәс хацыркхоит

Арадио
Икьаҿу ахьарԥш аиура
10 0 0

Очамчыра араион аҵараҟәша аиҳабы Феликс Џьынџьиа арадио Sputnik аефир аҟны еиҭеиҳәеит ақалақь аҿы аҩбатәи абжьаратә школ аҟны аҵара анхацыркхо.

"Очамчыратәи аҩбатәи абжьаратә школ аҟны аиҭашьақәыргыларатә усурақәа мҩаԥысуеит нанҳәамза аҽеиҩшамҭа инаркны иахьа уажәраанӡа. Аргылаҩцәа ажәа шҳарҭаз ала ҳақәгәыӷуеит, ус иагьыҟалоит - ахәыҷқәа аҵарашықәс жьҭаарамза 1 инаркны ихацдыркроуп. Ахыбраҟны афымца мҩанызго ацәаҳәақәа зегьы ԥхасҭан, избанзар 60-тәи ашықәсқәа рзы иҟаҵан, иахьа уажәраанӡагьы иԥсахымызт.

Аусурақәа иааизакны 6 миллион мааҭ рҟынӡа рықәхарџьуп. Акрыфарҭа, аҿырӡәӡәага уҳәа аӡцрыҵ цәаҳәақәа рыԥсахрагьы азԥхьагәаҭоуп.

Аҵаҩцәа иахьазы аԥсшьарамшқәа рымоуп, урҭ 450-ҩык инарзынаԥшуеит, даҽа школк ахь рышьҭра алымҵит. Апрограммақәа ирыхьӡартә еиԥш аҵарамчыбжь фымш рахь ииаҳгарц ацәажәарақәа ҳамоуп", - иҳәеит  Џьынџьиа.

Шәазыӡырҩы аудио. Шәазҿлымҳаз арадио Sputnik Аԥсны.

Ихадоу атемақәа