16:54 06 Хәажәкыра 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD74.43
  • EUR88.93

Атәылауаҩи аиҳабыреи: Наур Гьемуа ақыҭанхамҩа аҿиаразы еиҭаҳаз абаҳчақәа ирызкны

Арадио
Икьаҿу ахьарԥш аиура
11 0 0

Аҳәынҭқарратә мазареи ахатәтәреи рзы аҳәынҭқарратә еилакы анапхгараҭара аҟәша аиҳабы Наур Гьемуа арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы еиҭеиҳәеит ақыҭанхамҩа аҿиаразы еиҭаҳаз абаҳчақәа иахьазы иахьынӡеиқәырхоу атәы.

Атәылауаҩи аиҳабыреи: Наур Гемуа ақыҭанхамҩа аҿиаразы еиҭаҳаз абаҳҷақәа ирызкны

Атәылауаҩи аиҳабыреи - аӡбамҭа здызкылои иназыгӡои рыҿцәажәара. Арадио Sputnik Аԥсны астудиа аҟны актуалра злоу аиҿцәажәарақәеи, урҭ рыӡбара амҩақәа рыԥшаашьеи.

Ихадоу атемақәа