23:02 15 Абҵара 2019
Ишиашоу ицо аефир
  • USD63.89
  • EUR70.41
© Sputnik

Атәылауаҩи аиҳабыреи: Наур Гьемуа ақыҭанхамҩа аҿиаразы еиҭаҳаз абаҳчақәа ирызкны

Арадио
Икьаҿу ахьарԥш аиура
1 0 0

Аҳәынҭқарратә мазареи ахатәтәреи рзы аҳәынҭқарратә еилакы анапхгараҭара аҟәша аиҳабы Наур Гьемуа арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы еиҭеиҳәеит ақыҭанхамҩа аҿиаразы еиҭаҳаз абаҳчақәа иахьазы иахьынӡеиқәырхоу атәы.

Атәылауаҩи аиҳабыреи - аӡбамҭа здызкылои иназыгӡои рыҿцәажәара. Арадио Sputnik Аԥсны астудиа аҟны актуалра злоу аиҿцәажәарақәеи, урҭ рыӡбара амҩақәа рыԥшаашьеи.

Ихадоу атемақәа