06:04 31 Лаҵара 2020
Ишиашоу ицо аефир
  • USD70.75
  • EUR78.55

Ҭарба: Мықә иахьа ихаданы иқәгылоу ашкол азҵаара ауп

Арадио
Икьаҿу ахьарԥш аиура
29 0 0

Мықә ақыҭа иахьатәи аԥсҭазаашьа дазааҭгылеит ақыҭа ахада Гәырам Ҭарба арадио Sputnik Аԥсны арубрика "Раионк аԥсҭазаараҟынтә" аҿы.

Раионк аԥсҭазаараҟынтә: Ҭарба Мықә ақыҭа иазкны

"Ааԥын анхацәа адгьыл ақәаарыхра ианалаго аамҭазы абылрақәа рганахьала агәаҽанызаара аҭахуп. Ԥшьымш ҵуеит амцарцәаҩцәа ҳаваргыланы ақыҭаҟны абылрақәа раанкылара аус адаҳулоижьҭеи. Адура ҳәа иԥхьаӡоу ырцәоуп иахьа, аха ушақәымгәыӷуа ашьыжь ҩаԥхьа амца акыр ауеит.

Ақыҭаҟны зегьы еицырзеиԥшу ауадаҩрақәа ашкол бзиа иадҳәалоуп, аарҩара аныҟоу аӡы азымхара азҵаара ыцәырҵуеит, амҩа иаргәаҟуеит, алашара атәы ҳҳәозар, ашьаҟақәа, ацәаҳәақәа ԥсахӡам. Ауадаҩрақәа ыҟоуп, аха ауаҩы абзиара дазхәыцроуп, абзиарахь днанагарц.

Ҳара уадаҩра дус иҳамоу ақыҭаҟны ашкол ауп. Егьырҭ зегьы учҳартә иҟоуп ҳхәыҷқәа аҵара ахьырҵо аныҟала. Ашкол ауп ақыҭа зку, уи аныҟамла, ақыҭа ԥсуеит", - иҳәеит Ҭарба.

Шәазыӡырҩы аудио. Иаҳа инеиҵыху анҵамҭа шәаҳар шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҟны.

Ихадоу атемақәа