02:19 04 Нанҳәа 2020
Ишиашоу ицо аефир
  • USD74.16
  • EUR87.23

Хәарҵкьиа еиҭеиҳәеит Ҩада Ешыра анхацәа рыбзазашьа атәы

Арадио
Икьаҿу ахьарԥш аиура
31 0 0

Аҟәа араион Ҩада Ешыра ақыҭа ахада Наҭбеи Хәарҵкьиа арадио Sputnik арубрика "Раионк аԥсҭазаараҟынтә" аҿы  еиҭеиҳәеит ақыҭа иахьатәи абзазашьа атәы.

Раионк аԥсҭазаараҟынтә: Хәарҵкьиа Ҩада Ешыра абзазашьа иазкны

"Аҩадатәи Ешыра ақыҭа 520 ҭӡы раҟара ыҟоуп, аиҳараҩык атәым милаҭ ҳаланхоит, аԥсуаа 40 ҭӡы ҳауп иҟоу. Ҳамҩақәа рҭагылазаашьа цәӷьам, џьара-џьара хәыҷык аиҭашьақәыргыларатә усурақәа ахьымҩаԥгатәу ыҟоуп, афымцалашара атәы ҳҳәозар, абетонтә шьаҟақәа ааганы ишьҭоуп, аӡы аганахьала уадаҩра ҳамаӡам ҩышықәса раахыижьҭеи.

Ақыҭаҟны атехника ҳамоуп амхы лазҵар зҭаху рзы. Анышәаԥшь ахьыҟоу 7-8 ҭӡы ирцәаӷәахьеит. Ҳадгьылқәа ахьымчу ыҟоуп, ԥхынгәымзазгьы илоуҵар еихьӡоит, аха уадаҩрас иҟоу абылтәы ахә ззышьҭымхуа ыҟоуп. Арахә змоу аҟашәазы мхык ларҵоит акәымзар, аџьықәреи аахәара иаҳа ирзыманшәалоуп", - иҳәеит Хәарцқьиа. 

Шәазыӡырҩы аудио. Иаҳа инеиҵыху анҵамҭа шәаҳар шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҟны.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ихадоу атемақәа