03:09 26 Ажьырныҳәа 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD74.86
  • EUR91.15

Ҳашԥҳа еиҭалҳәеит аицлабра "Аԥсны агәадура" актәи аетап амҩасшьа атәы

Арадио
Икьаҿу ахьарԥш аиура
4320

Аицлабра "Аԥсны агәадура" амаӡаныҟәгаҩ Милана Ҳашԥҳа арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы илҳәеит аицлабра анаҩстәи аетапқәа аныҟало, насгьы урҭ шымҩаԥгахо атәы.

Ҳашԥҳа еиҭалҳәеит аицлабра "Аԥсны агәадура" актәи аетап амҩасшьа атәы

"Аиндаҭлара аҩбатәии ахԥатәии аетапқәа мҩаԥысуеит нанҳәамзазы, мамзар цәыббрамзазы ААУ аҿы. Иҳәатәуп, Аԥсны ишыҟоу абаҩхатәра ду злоу аҿар, уи аанарԥшит аицлабрагьы. Арзаҳалқәа аларҵеит 150-ҩык инарзынаԥшуа аҿар, еиуеиԥшым азанааҭқәа рыла аҵара змоу, аекономика инракны аспорт аҟынӡа. Аконкурстә комиссиа иалоуп 12-ҩык, дара онлаин аицлабра алахәылацәа алрыԥшаауан. Аконкурсантцәа иаарышьҭуан авидео-ессе, иара убри алагьы иқәдыргылон ахәшьара. Аицлабра аҩбатәи аетап аҿы иҟалоит аиҿцәажәареи атестқәеи. Уи анхыркәшахалак иаанхоит 25-ҩык аконкурсантцәа, ахԥатәи ашьҭахь - 5-ҩык аиааира ргоит. Дара зегьы аҳәынҭқарратә усбраҭақәа рҿы аҭыԥ роуеит", - ҳәа еиҭалҳәеит Ҳашԥҳа.

Иаҳа инеицыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩы аудио аҿы, мамзаргьы арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

 

Ихадоу атемақәа