18:57 25 Ԥхынгәы 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD73.77
  • EUR86.85

Атәылауаҩи аиҳабыреи: Џьопуа ацитрустә шәырқәа Аԥсны аҳәаа рахыгара иазкны

Арадио
Икьаҿу ахьарԥш аиура
21 0 0

Аԥсны аԥыза-министр, ақыҭанхамҩа аминистр Беслан Џьопуа Sputnik арадиоефир аҿы еиҭеиҳәеит ацитрустә шәыр атәыла иалган аҭиразы аус шеиҿкаау, насгьы сынтәатәи аҽаҩра ахәшьара аиҭеит.

 

Атәылауаҩи аиҳабыреи: Џьопуа ацитрустә шәырқәа Аԥсны аҳәаа рахыгара иазкны

Иаҳа инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы, мамзаргьы аудиофаил аҿы.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

 

Ихадоу атемақәа