10:19 09 Хәажәкыра 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD74.43
  • EUR88.93

Асабуаԥҳа афымцалашара арцәарақәа рзы: аԥсшьаҩцәа макьана рычҳара ыҟоуп

Арадио
Икьаҿу ахьарԥш аиура
99 0 0

Аԥсныҟа иаауа аԥсшьаҩцәа рныҟәарақәа рҟны имҩаԥызго Есма Асабуаԥҳа арадио Sputnik аефир аҟны еиҭалҳәеит асасцәа ишрыдыркыло аамҭа-аамҭала афымцалашара арцәарақәа.

Асабуаԥҳа афымцалашара арцәарақәа рзы: аԥсшьаҩцәа макьана рычҳара ыҟоуп

Абҵара 15, 2020 шықәса инаркны Аԥсны иахьаҵанакуа аамҭа-аамҭала афымцалашара дырцәоит уахыки-ҽнаки рыла хынтә ҩба-ҩба сааҭ.

"Асезон макьана инымҵәаӡацт, аха ҳаԥсшьаҩцәа агәынамӡара аадырԥшуам. Урҭ ргәынамӡарақәа ҳаԥсабара аԥшӡара ихнакуеит. Ҳауаажәлар акыр рычҳауеит, аха аԥсшьаҩцәа ирзеилкаауам алашара арцәарақәа зызку. Ҳара еиҳарак ҽынла аԥсшьаҩцәа аԥсабарахь иаҳгоит, убри аҟнытә уиаҟара ирныԥшуам афымцалашара арцәара, аха асасааирҭақәа рҟны ҭыԥқәак рҿы алашара ыҟам, ианнеиуа иџьаршьоит. Аӡынгьы асезон иацаҳҵозар акәхап, убри аҟынтәи агәаҳәара ҳамоуп алшара дмырцәаларц, уи ҳекономикеи ҳасасдкылареи рзы ихәарҭахон. Агәынамӡарақәагьы аҭыԥ рымоуп, ауаа зегьы еиԥшӡам, аха макьана рычҳара ыҟоуп, насгьы сынтәа ҭагалан ҵыԥх аасҭа иԥхарроуп", - лҳәеит Асабуаԥҳа.

Шәазыӡырҩы аудио. Иаҳа инеиҵыху анҵамҭа шәаҳар шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҟны.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ихадоу атемақәа